« Demokaraasi » TRUMP

0
88
Donald Trump
Donald Trump

Ko ina tolnoo jooni e lebbi tati, beeli aduna oo fof njowii ko he Amerik. Hol ko saabii ɗum ? Saabii ɗum ko Donal Trump gardiiɗo leydi ndii  fotde duuɓi nay, caggal ɗuum ɓesngu Amerik suɓii goɗɗo, Donald Trump wiyi « alaa heen sabu ko kakaaɗo », o wullitii kala ɗo o fotnoo wullitaade (tawi nii ko yimɓe lannda makko ngardii ɗum) kono o  hollitaa tan ko o kawaaɗo, yo o jebbilo. Ina heewi yiyeede nii, luulndo kala ina woytoo e wooteeji wujjaama, hay so tawii eɗum heewi wonde goonga (he leyɗeele baaɗe no Muritani nii) ina saɗtira ngo yaltinde dalillaaji ceedtooɗi ɗuum, nde wonde ngo heedaani he juɓɓule deenooje ɗum.  Ko ɗum waɗi ngo heewi tan ko jebbilaade, ngo fanndoo sahaa goɗɗo. Kono ko Trump koo, ko kaawiis, sabu juɓɓule tammbiiɗe wooteeji ɗee kala ina jooɗtoraa ko kanko  ɓuri jogaade he mum en tiiɗndi, tawde ko heerto ngo o ardii ngoo foolnoo he wooteeji 2016, ɗo o felɓondirnoo e Hilari Clinton ( fartaŋŋe makko, hay so tawii keewal ɓesngu ko Hilari wootannoo, njuɓɓudi sariya maɓɓe waɗi ko jogiiɗo keewal e senateeruuji laamotoo). Ngolɗoo laawol noon, banngeeji ɗiɗi fof ko o poolaaɗo, kono ɗum addanaani mo jebbilaade, o nangtii tan he konngol « ko mi kakaaɗo », dalilaaji ɗi awokaaji makko  kollitnoo ñaawirɗe maɓɓe kala mberlaa ko ladde, sabu teskeede alaa ɗo ɓaari.

Ko haawnii kay, ko haa ñalnde 6 saawiyee, laawɗingol poolgu Joe Biden laamɗo Amerik teskaaɗo wonde ko kam fooli e wooteeji ɓennuɗi ɗii, ndekete Trump ina soomi mooɓde wallidiiɓe mum yo ceppu feewde to « Capitole », maande demokarasii he nder leydi hee (Suudu Sarɗiiji nanndo Asammbele Nasiyonaal men) ngam kaɗde senatooruuji laawɗinde poolgu hooreejo keso leydi ndii. Seppo ngoo wonani reenooɓe kisal nokku oo no bettere nii, sabu arɓe ɓee keɓii naatde haa mbonni won e geɗe he nder nokku hee, huunde nde meeɗaaka naneede saka yiyee, sabu gollaade ɗee kaantare « Capitole » he nder leydi Amerik : ko burñitde calɗi tammbiiɗi « Demokarasii » he nder Amerik, ɗum jibinii maayɓe njoyo (5). Kono ñalnde 20 saawiyee 202, nde  Joe Biden foti fiileede ndee « so bone tintaama puuyii » hay mbuubu ɗojjaani e saraaji Capitole saka nder mum, geɗe fiilngo ngoo fof njahri no haanirta nii, Trump tawtoraaka ko wayri waɗde gila e hitaande 1869, kono cukko makko ɗoon woni haa ñalnde ndee joofi.

Jooni kay heddii ko hol ko hebori wonde battane Donald Trump. O hebornoo ko ɓooreede he laamu ko adii 20 saawiyee, teddeendi njuɓɓudi laamu haɗi ɗum, kono o tuumaama goɗɗum “ huutoraade ndoolndoolaagu ngam haɗde juɓɓule dowla waɗde golle mum en ” hay so tawii ɗum tawii fiilngo Joe Biden haɗii mo laamaade, o wontaa dikkaade lefol laamu kaaɗdi nguurndam makko so o daɗi e yahde kasoo. “ Demokarasii Trump ” noon ko so “ miijo ngo yahdaani e miijo am hay so tawii noon ko keewal, hay so tawii juɓɓule carɗooje ɗee ndewaani he ko njiɗ-mi koo, ko mi jontaaɗo, mbeɗe jogii kaalis e saatooɓe kelle, yo bon ! ”. Demokaraasi Amerik jeeɓetenooɗo tolsii he laamu Trump, kono Joe Biden huniima “ welditinde Ameriknaaɓe ” haa ɓasa ko ɗeɓi helde koo. Biden, yo a jogoro jam !

Maamuudu Haaruuna Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa