Jaɓɓorgo Pese Annabaaɓe

Pesol: annabaaɓe

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (2)

... Fawaadee no Ɓuraana tedduɗo wiyri : “siftor, deftere Idriisa oo laatiima sehil ko annabi ; min ɓamti mo e nokku toowɗo ”. simoore mariyam,...

Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no...

Daartol Annabi Luuɗu (JKM)

Annabi Luuɗu nelaa ko e nder jamaanu Annabi Ibrahiima (JKM), o nelaa ko e leñol Saduum to leydi...

Nguurndam Annabi Yuunus (2)

En ngardiino e nguurndam Annabi Yuunus haa ɗoo : “Laamɗo oo, nde nani ɗum tan, tikkani...

Nguurndam Annabi Saalihu (2)

Caggal ɗuum, laamɗo oo hucciti e yimɓe mum o wiyi ɓe : “jooni noon hol no njiyiru-ɗon ko o haali ko ?” Ɓe keɓɓitii...

Annabi Muusaa e Khadara (8)

Biyeteeɗo Kaaba El ahbaari wiyi wonde nde Alla totti Annabi Muusaa deftere Tawraata ndee, o heɓi kadi ganndal keewngal, Annabi Muusaa wiyi : “eehey ma...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE