Ɓataake feewde e Sammba Dooro Soh, JOGGO

0
628
Sammba Dooro Soh, Joggo
Sammba Dooro Soh, Joggo

Samba Dooro Soh, dawliimaa waynaaki. A fokkitii he ndee ñalaande Njeslaare 19 Yarkomaa hitaande 2022 caggal jibineede Annebi Iisaa, Fergo ina yahratnoo he 22 Mawluud (Rabi’alAwwal) hitaande 1444. Ko ndeen ruuhu maa ŋabbi dow kammuuji, sorkii he duule, ɗelñitii nder annoore wellitiiɓe he Firdaws. A yahrii duuɓi 76 tan nder nduu adunaaru. A woppii ɓiyɓe-yumma maa’en e musiɗɓe maa horsunooɓe he yeeso maa, ɓe korsu-ɗaa he jeese mum en.

Giɗo aduna jahdiiɗo dawrugol e renndo, ngenndiyanke he firo mum asliiwo ko wonaa ko joldaa. He kitaale 1977-1978, ko ndee nnganndotir-ɗen, cosdu-ɗen peŋgal Liksaar FƁPM nga ɗowɗo-ɗaa. Gila ko ina tolnoo hannde he duuɓi 45 ko a daraniiɗo ɗemngal men Pulaar, ndimaagu e ngootaagu leñƴi men kala, a haɓaniima compal demokarasi e potal nder ndii leydi ndi teddin-ɗaa. A tawtoraama kareeli dawrugol alkule Pulaar e kuccam pine ngenndi men, bayyin’gol e jaajnugol payndoole FƁPM.

Samba Dooro Soh, minen ɓadiiɓe ma, gahgah innde maa aadi Samba, amin noddirtuno maa innde maa waccoore, Joggo. Amin mbiyatnomaa kadi innde faarnorde, Arɗo Joobɓe. Joggo, ko a jokoleño baawɗo musidal, tiiɗɗo konngol, jon’diniiɗo. So yaajeende hakkille ina newna aduna, ina laatoo kadi njooɓaari laakara, ko maa koo ina seedtini. Galle maa Liksaar e to Jaagordu ndema e ngaynaaka laatiima nehaande Joobɓe he kuuɓal, aan e ɓiy-yumma maa, giɗo maa Aamadu Muttaar Jallo mo tawoy-ɗaa, yo Geno Toowɗo O yurmo on yaafoo on, onon e maayɓe men kala.

Amin nduwanoo Demba e Gillee Aysata Dooro, e Kumba Jogoo e miñiraaɓe mum e mawniraaɓe mum, yo Geno juutnu balɗe moƴƴina battane. A hoɗoyiima toon miñiraaɓe maa e mawniraaɓe hono Hamadi Dooro e Abderamaani e Abbaas ngel cukayel ngel hakkille mawɗo jahrungel softeende cagataagal. Yo Geno Toowɗo O wattuɓe he malaaɓe.

Giɗo maa, Aamadu Malal Gey, Sahre-Ndoogu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.