Debbo añaan

0
1606
DebboAnyaan.jpg

Fotde 380 miliyoŋ ugiyya debbo nayeejo gooto ostarilinaajo waɗti ketton ketton hade mum maayde. Ko noon kadi o duppiri karneeji makko ngowaari baɗnooɗi ko ina tolnoo e kaalis mo o seeki oo. Yimɓe na kaawaa, mbele ko añande ronooɓe makko walla ko goɗɗum…

Nayeejo debbo Otirisnaajo gooto, hade mum maayde, seeki ɗereeji kaalis keewɗo mooftunoo, ina sikkaa ko ngam ɗawde ronooɓe mum jawdi.

Ɗum yiytaa ko nde o sankii ndee. Nde yimɓe naati suudu makko, najoore ! Fotde 950 000 oroo (380 miliyoŋ ugiyya) ina waɗtaa ketton ketton, ina njoɗɗinaa dow leeso. Ko noon kadi o duppiri hay karneeji makko ngowaari baɗnooɗi ko ina tolnoo e kaalis mo o seeki oo. Kono hay huunde o winndaani ngam faamninde ko addani mo waɗde ko o waɗi koo. Ina sikkaa o waɗiri ɗum ko añande ronooɓe makko, won wiyɓe ma a taw o sellaani. Ko laaɓi heen tan, so tawii o waɗirnoo ɗum ko añande ɓesngu makko (ronooɓe) jawdi, o yettaaki faandaare makko, sibu banke nokku oo wiyi ina heɓii e wostaade biyeeji (ɗereeji) ceekaaɗi ɗii.

Tesko : kanko debbo nayeejo oo ko o joñtanooɗo e “nokku pooftorɗo”. To leyɗe hirnaange, nayeeɓe heewɓe ko e ɗiin nokkuuji ɓesngu mum en heewi nawde ɗum en, maa wonii ngalaa kattanɗe ngalu walla nokku walla jot toppitaade ɗum en no haanirta nii, maa wonii ko njiɗaa wondude e mum en, maa wonii ko nayeeɓe ɓee e koye mum en cuɓii ɗum ngam dañde yeewtidiiɓe …

BAB