Cellal : pomaate biltinooje ŋorñoŋorñooɗe keeci

3
1757
Ƴiye keeci
Ƴiye keeci

Kabaaru belɗo, haa teeŋti wonande wonduɓe e keeceeje muusooje, ɓe mbeɗon ƴiyon noori keeceeje mum en ndoostii, haa doktoreeɓe cikki kon ngontaa feewtu. Annduɓe njiytii feere biltingol kon.

Ɓe njiyti ɗoo ko feere mawnde, waawnde moƴƴitinde nguurndam yimɓe heewɓe. Paamen tan ko ine wona feccere e muus keeceeje njotondiri ko e doostagol walla bongol mbeɗon ƴiyon noorol keeci : yo won sabu duuɓi, walla dirtugol, walla heewde ko roondii teddeendi. Mbeɗon kon mbayi ko no  ŋorño-ŋorñooɗe nii, kon ɓilii ko hakkunde ƴiyon keewi ɗiɗon, ngam haɗde ɗum en woogondirde. Heen sahaaji mbeɗon kon ine ndosoo, ƴiyon kon memondira, keeci joomum waɗta muusde.

Haa jooni yimɓe mbaawi tan ko etaade ustirde muusalla kaa ɓooso-cafroowo, kono, ko fayi, maa safrooɓe mbaɗtu feewnitde mbeɗon kon, haa kon mbilta, kon mbaya no kon mbaynoo. 

Hol no ɓe mbaɗata ?

Ɓe kuutortoo ko pinngu ngam naatnude nder keeci joomum too penndam (tawi ɓe ceekaani hay huunde). Ɗuum maa sukku gebbi ɗii, wiltina mbeɗon kon haa mbaata no mbaanoo.

Ɗum hoolkisaama he yimɓe 20 ɓe ŋorñooɗe keeceeje mum en ndosinoo. Joomum en keɓii heen jam, tee mbaɗtii dillude no moƴƴi, mbaɗtii gollaade. Penndam ɗam wiyetee ko Hydrafil.                BAB Ƴiyon keeci, mbeɗon ŋorño-ŋorñooɗe Noorol keeci ko tergal hakkundal keeci neɗɗo, tammbingal cammalal neɗɗo. Ine he maggal ƴiyon daande njeeɗiɗon (7) , sappo e ɗiɗi (12) ƴiyon keeci, e ƴiyon nadorde njoyon (5), ƴiyon dote (njoyon takkondirkon), e feññeññe (ƴiyon taton haa nayon ndooɓakon, takkondirkon). Hakkunde ƴiyon noorol keeci, woni heen ko mbeɗon ŋorŋorñooɗe gaddanooje ƴiyon kon waawde dillude. Ko kon mbeɗon kadi moɗata dille e doole joortotooɗe he keeci ɗee.

3 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.