Mettere almudɓe Kolees Marbad El Miina

0
1475

 

Mbele ko rewam geddere jannginooɓe duɗe jaŋde hakkundeere, nde nganndu-ɗaa haa jooni ena jokki woni sabaabu mum walla ko hujja goɗɗo mo jokkondiraani e dillere adannde ndee?

Hannde, dewo (alet), ñalluɗo 18 lewru jolal (noowammbar) 2012, sukaaɓe rewɓe e worɓe,  almuɓɓe  janngatnooɓe hitaande adannde e ɗiɗaɓere to duɗal ngal ɓe mbiyata kolees Marbad (collège de Marbad), seppii e damal gollordu mawɗo falnde El Miina (prefecture d’El-mina) ngam wullitaade caɗeele e rewam ŋakkere jannginooɓe nde ɓe ngondi gila nde duɗe ɗee ngudditaa. Haa hannde, e no mbiyri, kamɓe sukaaɓe ɓee, wonde won e jannginooɓe ɓe ɓe njiyaani tawo ko wayi no jannginooɓe hiisa, ganndal-leydi e daartol. Ko ɗoon poliseeji ngari ngitti ɓe ɗoon.

Ɗum dey ko huunde nde woowanooka yiyeede e almuɓɓe janngirɗi tokoosi jahrooji e ooɗoo tolno. Heewnoo ko jinnaaɓe ndadoo, ndaroo, mbaɗta semmbeeji mum en fof e jaŋde ɓesnguuji mum en, ndonka ɗi haa jarana ɗum en boylude ɗi sabu aannde caggal nde waajuuji; kareeli e mbelnaaji ndonkani. E ooɗoo subaka hannde yiyaama ko luulndii ɗum, so sukaaɓe, ɓe keɓaani woon humpito tawo, daraade e yeeso mawɗo falnde ngam naamndaade hakkeeji mmumen.

Gelongal Fuuta, lollirɗo Njaay Saydu Aamadu

Natal : sanɗaaji Rifiske (Senegaal)