Catal FƁPM Nuwaadibu: Kawgel naatgol rogere ɗiɗmere

0
2446
ndb.jpg

Ñalnde Alet 05/05/2016, goomu jaŋde catal Nuwaadibu yuɓɓinii kawgel naatirgel rogere ɗiɗmere to duɗal CEERNO NJAAY BARO.

Kawgel ngel yuɓɓinaa ko ñalnde alet 05 suwee 2016 to Duɗal Ceerno Njaay Baro.

Ñalnde Alet 05/05/2016, goomu jaŋde catal Nuwaadibu yuɓɓinii kawgel naatirgel rogere ɗiɗmere to duɗal CEERNO NJAAY BARO.

Kawgel ngel yuɓɓinaa ko ñalnde alet 05 suwee 2016 to Duɗal Ceerno Njaay Baro.

41 almuudo nder 51 tawtoraama kawgel ngel, ummoriiɓe e janngirɗi tati : jannginirdu 1 (15 almuudo), jannginirdu 2 (19 almuudo) e jannginirdu 3, (17 almuudo).

Kawgel ngel waɗi ko subaka e kikiiɗe :

Reenooɓe jannginirɗi ɗii ko Habii Bari  e Muhammed Bah (Jannginirdu 1),  Aamadu Soh (Jannginirdu 2) e  Jibi Sih e Aamadu Kebbel (Jannginirdu 3).

Ñaawooɓe taro : Bah Abdul Ajiiju e Abdul Gey.

Huufooɓe golle kawgel ngel ko : Aadama Caam –  Abdul Gey –  Abdul Ajiiju Bah – Jibi Sih.

Njettoor Fedde Ɓamtaare Pulaar teeŋtuɗo fayde e ardiiɓe  duɗal Ceerno Njaay Baro, luɓɓe catal NDB nokkuuji mumen haa ngal waawi yuɓɓin’de  ngel ɗoo kawgel. Yo Alla yoɓɓe ɓe moƴƴere!!!

Caggal ɗuum kawgel ngel sahtaama ñalnde alet 31/07/2016. Goomu saato kawgel ko ɓeeɗoo :

Hoyreejo : Aadama Caam
Terɗe : Liimaan Jah, Bah Abdul Ajiiju, Jaw Mammadu Huudu, Raamatullaay Sal

Njeñtudi sahto ngoo ko nii siforii : tawtoraaɓe kawgel ngel ko 41 almuudo. Almuudɓe 32 ndañii hakindo ( (78 %) njawtii fayde rogere ɗiɗmere. Almuudɓe 09 ndañaani hakindo (22%), njawtaani ko ruttiiɓe e rogere andannde.

Goomu nguu ina yetta denndaangal almuudɓe tawtoraaɓe kawgel ngal, kadi e ngu jaara  almuudɓe yawtuɓe e kawgel ngel, eɓe cuusna kadi ɓe ndañaani yawtude ngel ɗoo kawgel, nde ɓeydata tiiɗnaare e yarlitaare, njokka jaŋde mbele ina njawta e kawgelaaji payɗi arde.

Njettoor teeŋtuɗo fayde e denndaangal terɗe kuufɗe kawgel ngel haa joofi.

 

Yawtuɓe e kawgel ngel

1. Hammel Aadama Joop

2. Uumaar Aliw Bah

3. Harlaw Aliw Bah

4. Usmaan Aliw Bah

5. Uumaar Hoot

6. Umaar Mammadu Njiim

7. Muusaa Mammadu Sal

8. Umaar Aadama Jaw

9. Iisaa Joop

10. Jami Aamadu Mbooc

11. Rugi Aliw Bah

12. Aliw Umaar Bah

13. Saydu Ñaŋ

14. Aamadu Usmaan Sal

15. Seeknaa Bah

16. Aamadu Jallo

17. Aamadu Jah

18. Daawuuda Sih

19. Kadi Jeey

20. Ibiraahiima Abuu Mbooc

21. Aamadu Saaw

22. Aysata Bookara Ɓaas

23. Dikko Mammadu Jaw

24. Abda Aadama Jaw

25. Hawwaa Sal

26. Kajjaa Mammadu Jaw

27. Yahyaa Njaay

28. Binta Yahyaa Bah

29. Mammadu Bah

30. Aadama Bah