Jaŋde : Kawgel faade tolno II to Likseyba (Gorgol)

0
1794

Kawgel jaltugol tolno gadano faade tolno ɗiɗmo to Catal FƁPM Likseyba.

E sahaa mo kala daraniiɓe ɓamtaare ɗemɗe, haa teeŋti noon e daraniiɓe ɗemngal Pulaar njogii faayre e kulol e ngoƴa, sabu saakteede e kabaruuji ɗoo e duuɓi teemedere Pulaar ina waawi jeyee e ɗemɗe jogorɗe moɗeede, maaya majja melew, so goonga, 

Kawgel jaltugol tolno gadano faade tolno ɗiɗmo to Catal FƁPM Likseyba.

E sahaa mo kala daraniiɓe ɓamtaare ɗemɗe, haa teeŋti noon e daraniiɓe ɗemngal Pulaar njogii faayre e kulol e ngoƴa, sabu saakteede e kabaruuji ɗoo e duuɓi teemedere Pulaar ina waawi jeyee e ɗemɗe jogorɗe moɗeede, maaya majja melew, so goonga, 

so wonaa goonga, faayre ina foti jogeede, dadule ɓeydee haɓɓeede, tiiɗnee waasa aameede, yeddiree darnde e sirŋinaare. Ko goonga won ɓe njoomaani, ngaamaani, gila hanki haa hannde.  Njaay Saydu Aamadu wiynoo « so won leliiɓe, luliiɓe no janaale, won dariiɓe, dadiiɓe no jullaaje. So won waɗɓe nguurndam ko ñaamde e yarde e harde, won waɗɓe ɗaam nguurndam ko nguurndam jawdi, ñaama haara, ina fola no mola ».

Ko oon sahaa duɗal Pulaar e nder Catal FƁPM to Likseyba Gorgol udditnoongal gila ut 2011, tuggi ndeen haa hannde, kala kikiiɗe alarba, aset e altine, almudɓe Pulaar kirndanat jaŋde to galle Maamuudu Demmba Bah, lollirɗo Dooro Kudiyel, jannginoowo ŋanaa, coftuɗo, katante mo haaɓataa jaŋde : lebbi sappo haa njahdi e naange ko oo gorko darii e jannginde ngal duɗal e innde catal Likseyba. Hedde noowammbar 2011 hono ngel kawgel waɗiino e duɗal hee, hono kawgel jawtugol tolno gadano faade tolno ɗiɗmo ; o yanti e hesɓe naatɓe ɓee, ɓe njanngi gila ndeen faade jooni. Ñalnde 3 lewru mee 2012, kawgel jawtugol tolno gadano faade tolno ɗiɗmo waɗaa. Ko sappo e njeetato almuudo tawtoraa e kawgel hee, ko njeegomo ɓenni heen. Ɓeen ngoni :

Aminata Habiibu Joop

Aamadu Mammadu Sal

Maamuudu Mammadu Sal

Maariyata Aamadu Bah

Aysata Aamadu Joop

Aamadu Tijjaani Bah

Duɗal ngal ina jokki jaŋde e ñalɗi biyaaɗi dow ɗii.

Abuu Aamadu Joop to Likseyba