Ñalɗi pinal Seyyen Gababe

2
2367
  • Ho to Seyyeen Gabade heedi ?

Seyyeen Gababe woni ko e diiwaan Gorgol, 17 kiloomeeteer fuɗnaange Kayhayɗi. Fuɗnaange maggo ko Seyyeen wuro Moolo, to hirnaange ko jeejegol, to hirnaange worgo ko wajjo Boosoya e wajjo Ɓokke, to rewo cooyno-ɗaa haayre Seyyeen, to worgo kadi ko jeejegol, peccitaa kolongal,

  • Ho to Seyyeen Gabade heedi ?

Seyyeen Gababe woni ko e diiwaan Gorgol, 17 kiloomeeteer fuɗnaange Kayhayɗi. Fuɗnaange maggo ko Seyyeen wuro Moolo, to hirnaange ko jeejegol, to hirnaange worgo ko wajjo Boosoya e wajjo Ɓokke, to rewo cooyno-ɗaa haayre Seyyeen, to worgo kadi ko jeejegol, peccitaa kolongal, tiindo-ɗaa Awoynaat, Lobbudu Barogal, faade Jiinge Jeeri Tummbere Njaay Saydu Aamadu, gelongal Fuuta konunke leñol. Ko Seyyeen Gababe hoɗi faade jooni tolniima e duuɓi teemedere e capanɗe tati pawɗi, ngo feri ko to wiyetee Gababe.

  • Holi wiyeteengo Seyyeen Gababe ?

Seyyeen Gababe e jeejeeli, gural kaaƴe jiimti e mbaalwaaldi, caaɗngol gelooɗe takkotoo baamuule, lewre Sooyubu Jallo e Bah Mammadu Sammba, jamaa baaboo Paate, murtokon cowon galle Muusaa Demmba, tenngu renngu mbeddayel jahjaaɓe, mbedda men sooyataa dogooji, sooyataa dogtooji, sinno kolce dimaaɗi ina ngasoo boyli, tawtnoo boyli ɗii ƴoogaama e Seyyeen, tulle foccooje, lowre Seyyennaaɓe, tule ceene, pattuɗe e badduule.

  • Ñalɗi pinal Seyyeen Gababe

Ñalɗi pinal Seyyeen Gababe mbaɗi ko 27 haa 28 siilto (Settaambar), sahnga waktuuji sappo subaka, udditiraa ko Al Quraana, rewnaa heen konngol udditirgol e ɗemngal Pulaar, firaa e Farayse e Arab e Engele, caggal ɗuum Goomu Pinal Seyyeen Gababe jaɓɓorii hoɓɓe ɓee jimol bismaango, nde ɓe njoofni ko doggol rewɓe e worɓe fulɓe naattuɓe e ñaarungal fulɓe timmungal ina ndoondii, ina mbakkii, cinndii, ina mbeelnii geɗe fulɓe ganni.

Ko ndema heedi yeeso, gila jom jammberecoppittooɗo tan haa yettii joom cengelal doɓtoowo ina fukka cammeeje to gerngal, ngaynaaka ari, agaaɓe beyi, baali e nayi ina ndewnii sippooɓe joom en kore en, e sumalleeji ina njonka kosam. Nde ɓe njawti, ko kurtungu rewi e maɓɓe, jombaajo pullo e dammbooɓe ina mbeelnii leeso e ngaflaaje, ina ndoondii loonde, pehel cuuray e siwoo lommbuɗo pittirɗi e geɗe goɗɗe cewɗe jahdooje heen. Ko limtu-ɗen ɗoo koo ko kuutorɗe; fof wejaa e dingiral, holliraa geɗel heen fof nafoore mum holliraa maa sifaa.

Caggal wejo ngoo ko goomu pinal arti waɗi jimol ɓiyngel leydi. Nde ɓe njoofni, mawɗo wuro Seyyeen Gababe heɓi konngol bismii hoɓɓe ɓee fof, manti sukaaɓe ɓee e darnde mum en yiɗde wuurnude pinal e ɗemngal fulɓe. Caggal makko konngi kooti e e bismaaɓe. Ina heen depitee to suudu sarɗiiji hono Bah Siley Aali, meer falnde Ganki, diisneteeɓe ɗiɗo falnde Kahayɗi, diisneteeɓe ɗiɗo falnde Likseyba, hooreejo birigaad sanndarmori Likseyba, nulaaɓe fedde pinal Jewol, naalanke Raasin Jah e wondiiɓe mum (forse tarabkiil) tawi aɓe ngardi e jaaynooɓe ɗiɗo tele e rajo Muritani, woni Ami Saydu Baaraan Bah kam e Nennaa Lih, nulaaɓe rajo Gorgol ɗiɗo ina tawaa kadi; ɓeen ngoni Bah Sammba Haaruuna e Suray Gey haa jooni ina njeyaa e ƴeftuɓe konngi. Hooreejo fedde kawral renndinnde gure jeeɗiɗi Seyyeen Gababe e taariiɗe ɗum kam e mawɗo rewɓe wuro ngoo. Kaaliidu Galo Bah mo wuro Mbaayɓe tawaama addii ballal mum. Nde konngi ɗii njoofi, jime Pulaar keeriiɗe mbaɗaa ko idii nde mawɗo wuro ina udda subaka oo. Hoɓɓe arnooɓe caraa e jippule nder wuro, pooftoyii. Kikiiɗe, caggal takkusaan, yimɓe pottitoyi kadi to dingiral wuro, tawoyi toon agaaɓe heewɓe baali. Ƴaro soomodii e dille booluuji, kelle e gulaali, funndu ruuki, ruuyi.

Nde ƴaro yawti ko goomu pinal Seyyeen Gababe naati waɗi jimol tiitoriingol “Dental”. Ɓe ndewni heen tinndinoore sifotoonde nafoore jaŋde, ɓe uddiri kikiiɗe ɗee jimol “Nimsa”, yimɓe pooftoyii. Jamma huurii e Seyyeen, nde kiraaɗe kirtaa, ɗomɗaaɓe nalankaagu jabbaaji kawritoyi e Raasin Jah kam e “forse tarankiil” to dingiral haa niɓɓel subaka.

Ñalnde 28 ndee, subaka, ko to boowal fuku koyngal yeeɓooɓe kawroyi ngam seedaade pooɗondiral hakkunde sukaaɓe wuro ngoo, ndaarooɓe ina cakkii les murotooɗe ɓuuɓɗe haa pooɗondiral ngal joofiri 1-0. Yeeɓooɓe caakii, naatti galleeji haa kikiiɗe batu ɓeto e kuccam jooɗii hakkunde goomu pinal e wallidiiɓe mum. Teskanɗe e wasiyaaji mbaɗaa. En teskiima e tawaaɓe ñalɗi ɗii jeyaama heen mogiyankooɓe ɗiɗo hono Aadama Jallo e Ruddul kabaaru Kan. Ñalɗi ɗii uddiraa ko hiirde welneree naalankaagal, geewannde e leewannde “Raasin Jah Original” ngal “Pulal” kam e “forse tarankiil”. Gure taariiɗe Seyyeen Gababe ɗee fof, yimɓe mum en nootiima golle ɗee e keewal. Mooɓondiral mawngal waɗaama e wuro ngoo, worɓe, rewɓe, mawɓe e sukaaɓe alaa keddiiɗo haa golle ɗee njoofi.

Roɓindo : Abdul Kadeer Mammadu Aan mo Beelinaaɓe e Maamuudu Demmba Bah lollirɗo Dooro Kudiyel mo Likseyba.

2 JOWE

Comments are closed.