NASA yiytii tagofeere hoɗotoonde

0
2940

Annduɓe NASA njiitii ko sakkitii ko huunde haawniinde, so tagofeere nde jeyaaka e yuɓɓo naange tawi nguurndam ina aaɓnoo e dow mum, tawi kadi ko nanndunde no feewi e Leydi men ndii.

Mawneeki mayre kadi woɗɗondiraani e mawneeki leydi men ndii.

Annduɓe NASA njiitii ko sakkitii ko huunde haawniinde, so tagofeere nde jeyaaka e yuɓɓo naange tawi nguurndam ina aaɓnoo e dow mum, tawi kadi ko nanndunde no feewi e Leydi men ndii.

Mawneeki mayre kadi woɗɗondiraani e mawneeki leydi men ndii.

 Ɗo nde tolnii e naange mayre ndee noon, so wiyaama ande waɗi ndiyam ndeelam, haawnaaki, tee weeyo mayre ina tekki.

Ɗum firti tan ko ande waawi hoɗaade, sibu ande henanii nguurndam. Ɗum firtaani eɗen mbaawi hoɗoyde toon, alaa. Firti tan ko ina waawi tawa tagoore woɗnde ina toon. Heddii tan ko Alla e mayre woɗɗude en, en mbaawaa laaɓeede no feewi ko woni toon, sibu yolnde hakkunde men e mayre ko 500 hitaande-annoore (hedde miliyoŋaaji joy miliyaar kiloomeeteer). Wonaa ngolɗoo tagopeeje nannduɗe e leydi puɗɗii yiyteede, kono, jiytanooɗe ɗee kala ina ɓallii no feewi koode naange mum en, ɗum noon ina nguli no feewi.