Toɓo allayel tokosel

0
2740

Won ko wonnoo ɗoo. Ina wona wonataa ko tinndol. E sahaa mo mbarakon kaalata no yimɓe nii. Fowru Demmba e Taamaake heyɗii, ɗomɗii. Balɗe jeeɗiɗi ndu ñaamaani hay dara. Andu ñaagoo Alla nde rokkata ndu ko ndu sonngi tawa noddaani doole mawɗe. Ngati mayru losde, ndu waawataa warde hay ɓotel. Ndu jokki laawol mayru nder dunndu sukkundu Pooɗe. Andu yaha andu fooftoo haa laawol mayru ɓadtini ndu wuro Ndormbos.

Ɗoon ɗo woɗɗaani, njawdi kalhaldi inan saaɗnoo e naange ciltirɗi nduungu. Fowru mooytii haa faandii kalhaldi ndi hulaani deŋƴaaki kam fof e yiyde fowru.

Demmba ƴefti konngol, wiyi : “ko gite am njiyata ɗoo koo ? Ɗum ko bortel ne?

Ndu ari haa ndu faandii ndu wiyi kadi : “- Holi ɗum ?

– Miin woni Njawdi Kalhaldi, kono yimɓe nganndiri mi ko “Allayel Tokosel”.

Fowru nani kaa haala maayka, ndu feɗɗitii jalaaɗe haa mbarakon ladde fof cuuɗii kulol. Sikke alaa ina jeyaa e weltaare mayru miijaade ndii bottaari mbelndi. Ɗum kam waawaa wonde. Fowru heyɗundu, fotta e jawgel cikkowel ko allayel. Ñaamde haa haara teewu njaafngu warora allayel tokosel : ko ɗee geɗe ɗiɗi ndu hebori hannde waɗde. Ndu heñaaki ndeke andu waawi feewnitaade.

Ndu woni e folde, andu diwa andu doƴƴoo, ndu doga haa ndu woɗɗa ndu arta, kadi ndu jala ndu serkita. Njawdi dillaani faayaani. Ndu haawaa ɗum, ndu naamndii Njawdi :

– “Ɓayri mbiy-ɗaa ko a Allayel, aɗa waawi toɓde ɗoo jooni ?”

– “Fad seeɗa, haa mi renndina duule am”. Njawdi wiyi noon.

Njawdi ummii tiindii e beelel ina ɗoon. Ndi fuybii heen ndi arti sera fowru ina fadi ndi. Ndi wiyi fowru yo woɗɗito hade mum leppude ngati jooni toɓo fuɗɗoo toɓde. Ina jeyaa e jikkuuji njawdi so ɓanndu mum leppii wona e yerɓude mbele ndiyam ɗam ina saama. Ndi yerɓini ɓalndu, baade toɓo ngoni e yaltude e leeɓi ina caama e leydi haa woodi heen janɗe e fowru. Fowru haawaa, futtini gite, ndu naamnii njawdi :

– “Hii ! Hay so wonaa Allayel ne dey ada ɓadii ɗoon. War am jooni noon so aɗa waawi !

– “Sago maa. Ruŋto tawo. Njawdi wiyi noon”.

Njawdi yahri caggal haa woɗɗi, ari ina doga no doole mum potirnoo. Ndi wiyi fowru felmannde e dote buŋ ! Gallaadi ñiɓii haa keɓi yiyal nder gaɗa fowru. Fowru wiyi e leydi boɓ ! Ndu giddiri noon dote ina ciiwoo ƴiiƴam. Ndu wiyiri noon ruppet ! ndu yeƴtitaaki, ndu yeeƴaaki caggal mayru nii. Ndu naati e dunndu pooɗe Jaɓɓe barooɓe andu luuki yaha. Pooɗe fof ngonti oolel gootel, kawsaali fowru Demmba e Taamaake. Demmba biyɗo yahataa maa daƴƴe ɓora. Hono fowru e weemde weeɓaani. Gila ndeen koyɗe fowru caggal ɓuri ɗe yeeso ɗee raɓɓiɗde. Haa jooni fowru yahata ko ina jooɗtoo no jooɗtaandu nii.