Hol gonɗo Hammadi Jah ?

0
2400
387236_1733709439516_1406629863_n.jpg

O ɓuri anndireede ko Taqiyullaah Jah. O jibinaa ko Nuwaasoot hitaande 1972, e nder galle seernaaɓe anndiraaɓe mbaawka alɓuraana, ɗuum waɗi o fuɗɗorii alluwal, refti heen o naati duɗal laamu (école 10 Elmina) e wuro hee, o janngi haa o naati Liisee (fannu hiisiwal), ɓaawo ɗuum, hedde 1990, o jokki jaŋde makko to Lycée Technique Andrée Peytavin to Ndar e nder leydi Senegaal.

O ɓuri anndireede ko Taqiyullaah Jah. O jibinaa ko Nuwaasoot hitaande 1972, e nder galle seernaaɓe anndiraaɓe mbaawka alɓuraana, ɗuum waɗi o fuɗɗorii alluwal, refti heen o naati duɗal laamu (école 10 Elmina) e wuro hee, o janngi haa o naati Liisee (fannu hiisiwal), ɓaawo ɗuum, hedde 1990, o jokki jaŋde makko to Lycée Technique Andrée Peytavin to Ndar e nder leydi Senegaal.

Hitaande 1993 o jokki jaŋde makko to Duɗal jaaɓihaaɗtirde Seek Anta Joop, e duɗal ina wiyee École Supérieure  Polytechnique, heen o yaltiri seedantaagal karallo toowɗo e golle isinaaji, (Technicien Supérieur en Productique et Maintenance des Systèmes Industriels).

O ɓamii gollaade e Isinaaji gila 1999 haa jooni ko heen o woni.

Golle makko e Pulaar

Gila ko o kurka ɗemngal makko ngal o muuyni ngal ina himmi mo, ɗuum addani mo janngude ngal e nder duɗe keeriiɗe gonɗe e nder wuro Nuwaasoot tawa ko yarlitiiɓe jannginde Pulaar ngoni heen, ko heddii koo, ko tiiɗnaare makko e yiɗde mo heɓindaade mbinndiin ɗemngal Pulaar addani mo soodde defte pulaar omo jannga heen, tawa ko defte daari (Ndikkiri Joom Moolo…).

Nde Facebook joli o naati heen, o waɗti waɗde heen binndanɗe gannde kese e pulaar, yimɓe janngooɓe pulaar heewɓe kolliri weltaare mum en e ɗeen binndanɗe, ɗuum addani mo yaaɓande waɗde lowel (Blog) tawa ko pulaar ɓolo paatuɗo e firde gannde kese e karallaagal kesal e nder ɗemngal hee. Woni faandaare makko adannde ko faamninde fulɓe wonde ɗemngal Pulaar horaaki roondaade gannde kese, ko heewi e yimɓe cikkata ko ngal hattanaani daartude kala ko abbitii e kesam-hesamaagu.

O darni jaaynde e nder internet ina wiyee PULLO HANNDE, jaaynde ndee ko cate tati, ko fedde kadi, ko hello to Facebook, ko blog to Skyrock.com. Blog o sosaa ko 15 Juko (ut) 2013, ina yahra hannde e binndanɗe 103, o jolaama laabi 2 971 ngam janngeede walla yilleede. Fotde 22 neɗɗo ina njiɗi jeyeede e skyrock, yanti heen blog oo heɓii teddineede laabi 13 to Skyrock.

Kala jiɗɗo yillaade blog o ina waawi dobaade ngol jokkol :

http://hammadi-jah.skyrock.com