“So sagata remaani, yaha ko ɓuri casol mum !”

0
1924
Sileymaan Kan.jpg

Eɗen ciftina ɓesngu nguu ko Pulaar walla Fulfulde haali e ndema : « So neɗɗo wammbaani naange, woni turaaki remi, roondoo nge, woni yahde ina jiggoyoo ko wuurdi. So neɗɗo remaani, yaha ko ɓuri casol mum woni taƴde jolɗe ina ɗaɓɓoya ko wuurdi. Fitti, fottee woni so neɗɗo gaynii ko soñnoo alaa e sago ɗannoo ina yiyloo ko wuurdi. Ndema ɗeɓiino mettude, kono mettaade ɗalaani ».

Eɗen ciftina ɓesngu nguu ko Pulaar walla Fulfulde haali e ndema : « So neɗɗo wammbaani naange, woni turaaki remi, roondoo nge, woni yahde ina jiggoyoo ko wuurdi. So neɗɗo remaani, yaha ko ɓuri casol mum woni taƴde jolɗe ina ɗaɓɓoya ko wuurdi. Fitti, fottee woni so neɗɗo gaynii ko soñnoo alaa e sago ɗannoo ina yiyloo ko wuurdi. Ndema ɗeɓiino mettude, kono mettaade ɗalaani ».

Ko Fulɓe kaali e ndema koo, ko ɗuum leƴƴi aduna ɗii fof kaali e baɗɗagol demal e wonde ɗum golle dañirɗe nguura dowrowe, ɗe alaa golle ngoodi baawɗe lomtaade ɗum e ngaal banngal. Sabu kañum jokkondiri ko e leydi, leydi ko tagoore woodnde, nde majjataa. Ko remetee koo, ko e leydi fuɗata, ko heen wuurata ; ko ɗuum rokki demal faayiida mo heɓi oo ; leydi ko jukunnde nguura e nder aduna oo e gaddorgal mum tabitngal.

Ko ɗum waɗi, eɗen mbiya ɓesngu nguu, so e ngu felliti haɓde e mawngal ñabbuuli woni heege, yo ngu toppito demal woni PAAFAL, ngu sawndina ɗum CAAFAL woni ngaynaaka hono no leƴƴi aduna ɗii fof nii.

En njiyii hannde oo, no wuurduɓe coodgu no mbayi tampude. Coodgu conndi kosam walla potiiji mum maa bootaaji mum walla maaro walla tamaate maa karot e pompiteer e basalle e sewosewo ko iwata caggal leydi, no wayi tiiɗde ko jarata e nder leydi ndii.

Tawa eɗen talloo deedi korƴooji ina muusa heege woni mawngal ñabbuuli e dow leydi ndimri, moƴƴoori kala ndemri !!! Indi woodaa, ɓesngu nguu ina anndi. Ina hey-ɗaa, e ngu laaɓaa ɗum cer. Ko heddii, so neɗɗo anndii ko woni ñawu mum, so daraaki safrii wata woyru goɗɗo !!!

Suleymaan Kan 01/07/2016