Ngamri e neɗɗaagu

0
1879

Ngamri e neɗɗaagu : so mi yiyii aɗa ama, mi annda neɗɗaagu maa

Wiɗtooɓe Finlanndenaaɓe njiytii jotondiral hakkunde ngamri e neɗɗaagu gamoowo o, e fawaade e dille ngamri mum. Njeñtudi wiɗto maɓɓe ngo ina haawnii sanne, sibu ɓe tuugotoo ko e beesaali gamoowo o, ngam anndude mbele neɗɗo ko teeyɗo, walla ko dafaaɗo hakkille ekn ….

Ngamri e neɗɗaagu : so mi yiyii aɗa ama, mi annda neɗɗaagu maa

Wiɗtooɓe Finlanndenaaɓe njiytii jotondiral hakkunde ngamri e neɗɗaagu gamoowo o, e fawaade e dille ngamri mum. Njeñtudi wiɗto maɓɓe ngo ina haawnii sanne, sibu ɓe tuugotoo ko e beesaali gamoowo o, ngam anndude mbele neɗɗo ko teeyɗo, walla ko dafaaɗo hakkille ekn ….

Nii woni, ɓe mbiyi, «so tawii ngamri neɗɗo o ko njaawndi, taƴondirndi, tawa joom mum ina nawda juuɗe e koyɗe, tawata ko oon ina wondi e rafi hakkille biyeteeɗo «névrose» ; so tawii ngamri ndi ko curpitiindi, njahdundi e dille hoore e juuɗe, tawata joom mum ko neɗɗo udditiiɗo. So tawii noon o amrata ko seese, tawi kadi ko ngamri njuɓɓundi, ina hasii tawa ko o neɗɗo belɗo. So tawii e ngamri he, joomum suutat juuɗe ina tellina, tawata ko o neɗɗo udditiiɗo hakkille ; so tawii noon joomum amrata ko doole, ina diwa gaa, doƴƴoo too, tawata joomum ko neɗɗo kellifaaɗo». Ɓe ɓeydi heen wonde « ina anndanoo gaaci ina peeñnina ko woni e ɓernde neɗɗo ». Ɓe mbiyi kadi wonde amooɓe dartoriiɓe ngamri keewi wonde ko yimɓe «uddiiɓe» (woni yimɓe ɓe nganndu-ɗaa ko yiɗɓe koye mum en no feewi). Eywa gooto fof ina anndi no amrata, ɗum noon ina anndi neɗɗaagu mum to woni.

Ƴoogirde : Slate.fr