Peeral.com no dartii, kono neeɓataa nde fuɗɗita gollugol

3
2609

Banndiraaɓe tadduɓe,
Ɗuuɗuɓe e mon winndii lamndike men ko waɗi Peeral addaali kesum gila e hitaande yawtunde,

Banndiraaɓe tadduɓe,
Ɗuuɗuɓe e mon winndii lamndike men ko waɗi Peeral addaali kesum gila e hitaande yawtunde,

sabaabu mum woni Peeral hakanooma e lewru yunaayiru 2013, template mayre bonnaa, non kadi piiji ɗuuɗuɗi e nder mayre.

Maaju Jallo, toppitiiɗo on kisal lowre Peeral anndinanooka law, haa ko heewi boni nder mayre, e ngoo fewndo (wakkati) him jokki moƴƴintingol nde, si Jooma men salaaki, lowre nden fuɗɗitay gollude ko neeɓataa.

On toraama muñal haa nde heɓtoo.
Mi yettii on,
Ardaare Peeral Media.
www.peeral.com

Kɗl: Saajo Bah e innde Ardaare Peeral Media

3 JOWE

 1. Men humpitike

  Awa on jaaraama e ngal kumpital sabu men humpanooma haa kumpa badike warude men.

  Jooni men anndii ko men haani wadude; ko sabbagol haa lowre Peeral nden fudda yaltinde kesum kadi.

  Men yettii on e golle daranaade ngal demngal.

 2. Wollaay Peeral no moyyi

  Jam hiiri e moodon banndiraabe,

  Men mbeltiima e tintino ngo, emen ñaagoo Allah Joomiraado nde O wallata en haa Peeral hebta laawol fuddita gollude ko booyaani.

 3. Miijo am

  Yo Peeral jokku golle sabu dartagol makko dhum ko ustaare.Mballodiren haa Peeral arta dho wonnoo.

   

  On njaraama

Comments are closed.