Koorka : Ɓure sullagol (Wayraade)

0
1735

 

Musiɓɓe julɓe tedduɓe,
Hiɗen yewta ɗoo seeɗa e ɓure sullagol (wayraade) e nduu lewru koorka (suumayee), tippude e Maakuuji Ɓurnaaɗo Muhammadu (yo O his).

Wata mo accitu sullagol ngol :
Eggaama e Jaabir Ibn Abdillah (yo Alla wele mo), Annabiijo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: “ Kala on faalaaɗo hoorude, yo o sugulor goɗɗum ».

Fillike mo Imaam Ahmad.
Eggaama e Aba Sa’iid Alkhudriyyu (yo Alla wele mo), Annabiijo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: “Ñaamugol sullaari ndin ko barki, wata on terto ɗum, hay si tawii ko nde goɗɗo e mon yarata ndiyam ; sabu Alla e Malaa’ika en makko hino juula e dow ɓen sugulotooɓe ».

Fillike mo Imaam Ahmad.
Eggaama e Umar Ibnul Aas (yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: “Ko serndi koorka men kan e koorka yimɓe defte ɓen ; ko ñaametee on ka sullaari ».

Fillike mo Muslim.
En haaɗay ɗoo e nga’al, si ɗon faalaa bayyino e fensito ko yowondiri e winndannde nden, juuree ndee selirde les ɗoo :

http://www.misiide.net/yoga-e-ko-ari-ka-oogirde-malal-fii-koorka/#more-533

Kuɗol: Muhammadu Tafsiir SALAMBANDE
Mo Misiide Ɓamtaare
Fii diina, pinal e ɓamtaare