Daheede 1973 yiytee 2013 !

0
1588

 

Umar Jibi Soh, jibinaaɗo e hitaande 1963 to Kayhayɗi, dahanooɗo e hitaande 1973 yiytii koreeji mum ñalnde alkamiisa 18 sulyee 2013 ɗo Tulde Kayhayɗi ɗoo. Yimɓe ɓee ina teskii tan, ko e ndeen hitaande nde o dahetee ndee, persidaa Muttaar wayritii Kayhayɗi.

Nde o dahaa ndee o nawaa ko e nokku ina wiyee Erkiis, to Tararsa. Dahnooɗo mo oo, wiyetenoo ko Muhammeddu wul Muttaar, koɗatnooɗo hakkunde Maata Muulaana e Baareyna. Ko ɗoon o waɗtanoo maccuɗo, gaynaako gelooɗi e be’i, ko ina wona duuɓi 40.

E wiyde makko kanko Muhammed (ko noon o noddirtenoo toon), caggal nde kaliifa makko oo sankii, jom suudu mum majjiri mo. Kanko ne nde tawnoo o faamii ɗo woni ko o “baɗtaaɗo jiyaaɗo, omo huutoree », o felliti dogde e yiyloyaade koreeji makko “hedde daande maayo, e fawaade e ko o jamminaa” walla ko o ñohanaa, tawi halifaaɓe makko tinaani.

Nde o naamnaa, hol no nguurndam toon siforinoo, o wiyi o ñaamatnoo ko ko hilifaaɓe makko ñaamatnoo koo, kono ko bannge makko, o ñaamdataano e maɓɓe. O wiyi omo leeptetenoo sahaaji, tee jiyaaɓe rewɓe ɓe o yiyi toon ɓee, ina leeptetenoo, tee ina mbaawnetnoo hay lelnde. Kanko Umar Jibi o tawi ko baaba makko, hono Jibi Hammadi Soh sankiima ko ina wona kitaale jooni, kono yumma makko, hono Huley Buuɗi ina wuuri, ina e jam, yiytii majjere mum.