Fedde Leelewal Pinal won ko siftini Fulɓe Nuwaasot

0
1793

 

Fedde Leelawal Pinal e gardagol Usmaan Abdullaay Bah lollirɗo Mboondi Kummba e hooreeɓe mum teddungal Sammba Baabayel Njaay e Jah Abuu Haamiidu, yuɓɓinii jammaaji ɗiɗi Pinal pattamlami, ñalnde 8 e ñalnde 9 lewru jolal hitaande 2014 to Dingiral Cehilaagal. Fedde ndee addi ko Kecco-joom-Karwaas walla Kecco Yeenee-yooɓee lollirɗo Abuu Jubaa Deh e diɗɗal mum. Rokkaa teddungal udditde jamma gadano oo ko Abdarahmaani Njaatigi Joop to Oolo-oolooga, gollotooɗo to Boowal-laaɗe diwooje Nuwaasot.

Faandaare fedde ndee ko siftinde Nuwaasotnaaɓe wonde geɗe men ganni potaani welsindeede haa teeŋti e nder teeruuji bayɗi no Nuwaasot, Nuwaadibu, Suwoyraat, Rooso, Kayhayɗi, ekn sabu ko ɗoon nguurndameeje yimɓe ɓee ɓuri dooltinde hannde. Kala ko neɗɗo jeyi, yo waɗtu heen hakkille mum waasa yeeboraade ɗum geɗe janane. Lowe ko peccaaɗe, ena haani gooto fof rema lowre mum tawo woto sooyreede.

Ko ɗuum jeyi sabaabu nde nde cosaa ñalnde aljumaa 22 lewru juko 2014, alaa ko ari e hakkille mayre so wonaa eeraade Abuu Juubaa Deh e noddude Abdarahmaani Njaatigi Joop ngona sukkiti-bawɗi golle mayre to bannge pinal.

So Geno newnii ne maa nde yuɓɓin kiirɗeeli bayɗi nii e nder gure mawɗe leydi ndii ɗo ɓiɓɓe Fulɓe ngoni ngam daɗndude ko heddanii Fulɓe e pinal ngal e rokkitde naalankooɓe Leñol ngol ko ɗawanoo e ooɗoo dumunna cakkitiiɗo.

Kiirɗeeli ɗii mbaɗii faayiida sanne sabu pottital bayrunongal waɗde waɗii e ɗiiɗoo e jammaaji to Dingiral Cehilaagal. Yimɓe mawɓe ngarii heen, gila e nulaaɓe Meeri Sebka, naalankooɓe mawɓe e haaliyankooɓe dowluɓe. Teskaama kadi garal gorko teddinɗo naalankooɓe ɓaleeɓe, balloowo ɗumen balle teskinɗe ena wiyee Mohammed Lemiin mo America Legend.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu