Biraam e Jibi Soh : “Ndeke seppude ina soka neɗɗo”

0
2144

Biraam Abeid e Barahiim wum Ramdaan jeyaaɓe e fedde IRA, kam e Jibi Soh hooreejo Kawtal ngam Ƴellitaare ñawaama kasoo duuɓi ɗiɗi. Ñaawoore ndee yani ko ñalnde 15 saawiyee 2015.

Yahdiiɓe maɓɓe heddiiɓe ɓee ngoppitaama. Heewɓe ina kaawaa ɗum, sibu ko ɓe takkaa koo fof, alaa heen ko laatii e koye maɓɓe. Ko ɗum addani yimɓe heewɓe wiyde ɓe cokraa ko hujja politik, wonaa won ko ɓe mbaɗi ko ina fota sokde neɗɗo. E wiyde heedooɓe maɓɓe, “e ko ɓuri teeŋtude ɓe njooɓtoranoo ko dental ngal yamiraaka, waawde ndehtanaade doole kisal e pelle ɗe njamiraaka. Kono ko haalaa e ñaawoore hee koo, hollitaani ɗuum. Tawaama ko ɓe yimɓe yamyamɓe daraninooɓe huunde woƴnde yimɓe fof, so haɓaade njiyaagu. Min njedditiima kuugal ngal, tee min teskiima Jibi Soh fawaama kuugal tawi noon tawi waɗanaaka hay manndaa gooto, sibu o ari e ñaawoore hee ko omo wellitii. Ɗum noon ñawoore makko rewaani laawol”.  Caggal ɗuum, ɗoon e ɗoon ɓe nawaa Eeleega ngam dummboyeede toon, « ngam yiɗde taƴondirde  ɓe e heedooɓe maɓɓe. A min ndarii e haɓeede mbele doosiyee oo ina arta e yeeso ñaawoore ».

Eɗen ciftina tan Biraam e Jibi Soh e yahdiiɓe mum en nannganoo ko ñalnde 11 noowammbar 2015 to Rooso, caggal nde lappol maɓɓe umminongol Ɓoggee ñalnde 7 noowammbar 2015 jaggondiri e sanndarmori. Jibi Soh woppitanooma, kono Biraam e yahdiiɓe mum ko sokanooɓe gila ndeen.