Holi ɓee yimɓe 10 aaɓnuɓe Facebook e Pulaar ?

0
2873

Jaaynde ina wiyee Guinée360 yaltinii winndannde tiitoriinde « 10 ardiiɓe e fulo Facebook » Jaaynde Muritani wiyeteende CRIDEM ƴettiti ɗum e tiitoonde « E nder ɓeen 10, heen 4 ko Muritaninaaɓe ! ». Waɗde ko fartaŋŋe wonande Fooyre Ɓamtaare kam ne ƴettitde heen huunde ngam hollitde on holi ɓeen 10 e hol to golle ɗee njahrata e oo sahaa jooni.  Ɓeen 10, ko ɓeeɗoo :

  • Saajo Bah jeyaa ko Siyeraa Leyon. O janngi ko e duɗe Libaan e Hollande. Ko o neɗɗo daraniiɗo Pulaar ko ina ɓura duuɓi sappo.
  • Ibraahiima Malal Saar ko Muritaninaajo puɗɗuɗo eɓɓaande firo ndee. Ko o ɓooyɗo no feewi e golle pulaar, o alaa ñaamdu, o alaa yardu, so wonaa Pulaar. Omo limtanee tafngo alkule Pulaar kuutortenooɗo ndeen, ko adii nde o tafata tappirde, e jeyeede e firɓe  Mozilla-firefox, eko wonaa ɗuum tan. Kanko yiilata lowre internet pulaagu.com, wootere e lowe pulaar idiiɗe…
  • Bookara Aamadu Bah ko muritaninaajo kam ne, kalfinaaɗo kumpital FƁPM. Omo jeyaa e e firɓe kelmeendi ndaɗɗudi Mozilla to mozilla.locamotion.org. Kanko woni hooreejo caaktugol Fooyre Ɓamtaare, yiilata lowre pulaar.org, jogii duɗal karallaagal kesal FƁPM. O tafanii Fedde ndee tappirde pulaar…
  • Nayaɓo oo ko ɗaɓɓuɗo yo geɗe mum cuuɗe.
  • Al Hajji Buubakara Bah oo ko jaaynoowo ginenaajo gollotooɗo e geese (web) ɗo o jogii lowel (Blog) omo yaltina heen binndanɗe fulɓe (jime diine Lislaam) Fuuta Jalon.
  • Rafiu Bah kañum ne ko ginenaajo, sanɗa to Ahmadiya Muslim to Siyeraa Leone.
  • Bookara Kan ko senegaalnaajo. O ɓooyii e daranaade Pulaar gila ko o cukalel. E nder ɗuum o woniino hooreejo Feede elewaaji fulɓe Liisee Limaamulaay to Ndakaaru (1994), hooreejo Fedde KAWRAL sanɗaaji haalpulaar en to duɗal jaaɓi-haaɗtirde “Gaston Berger” to Ndar (1996). Ko o yimiyanke, piroowo kadi…
  • Mammadu Mbaay kadi ko muritaninaajo koɗɗo to Libreville (Gabon).
  • Tafsiir Balde ko sanɗa ginenaajo gonɗo to Maruk. Ko o daraniiɗo no feewi ɓamtaare ɗemngal Pulaar rewrude e karallaagal kesal, seede mum ko lowre internet pulaar wiyeteende misiide.net
  • Hammadi Jah ganndiraaɗo Takiyullaah Jah, ko muritaninaajo karallo toowɗo  ko faati e mbaylaandi. Yiɗde makko e Pulaar ine seedtini. Hammadi ina limtanee binndanɗe keewɗe ganndal (ganndal weeyo e karallaagal) tawi ko e pulaar ɗe o saaktata e bolog mo o yiilata to skyrock.com.

Wonande ko ɓe ngollii haa oo sahaa e firo hee, ƴettiten no Facebook e hoore mum hollitiri ɗum e lowre mum ñalnde 24/12/2016, waktu 22ɓo e hojomaaji 28.  Waɗi en teeŋtinde ñalngu nguu, ko geɗe ɗee ko baylotooɗe fawaade e coftal firooɓe ɓee….

Ciftinen tan en mbiyiino ko Pulaar woni ɗemngal 101-ɓiiwal Facebook, ɗemngal Afrik 6-ɓal naatde Facebook.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa