Amerik : TRUMP, laamɗo paaynuɗo winndere !

0
3049

Ñalnde 8 noowammbar 2016, ɓesngu Amerik labiima hakkunde gaabotonooɓe  lefol hooreleydaagu to Dowlaaji Dentuɗi Amerik (USA), hono Donald TRUMP jeyaaɗo e lannda Ripobilik en e Hillari CLINTON jeyaaɗo e lannda Demokaraat en. Fawaade noon e mbaadi no dowla Amerik wootirta, Trump dañii 47,30% e 290 wootooɓe mawɓe, Hillari Clinton dañi 47,80% e 228 wootooɓe mawɓe. Ɗum ɗoon noon firti ko Hillari Clinton ɓuri heewde wootooɓe (60 981 118), Trump dañi tan ko 60 350  241  kono e nder sariya woote to amerik ko ɓurɗo heewde “wootooɓe mawɓe” rokketee poolgu kadi ko maa ɓeen timma 270 gootoowo. Woni wootooɓe mawɓe noon ko  jeyaaɓe e suudu nulaaɓe (Chambre des Représentants) e Senaa, ɗum yerondiri ko e Asaambelee  e Senaa ɗoo e Muritani, ɗum firti ko terɗe ɗiiɗoon cuuɗi ɗiɗi e nder dowlaaji Amerik kala ina poti suɓaade hol potɗo wonde hooreejo leydi.

Kono jooɗtoranoo ko Hillari Cinton hebornoo nawde poolgu sabu kaɓɓondiral yoga e mooɓe e nder ɓesngu Amerik e makko ko wayi no ɓaleeɓe, hispanik en (uujɓe ummoriiɓe to amerik bannge worgo), rewɓe, sukaaɓe e yoga e famarɓe doole to Amerik… Kono kadi amo teskoraa jogaade humpito yaajngo ko yowitii e jotondiral Amerik e aduna oo kala, sabu makko ardanoode Kuuɓal Dowla Amerik toppitiingal jotondiral e aduna oo, jiidaani noon e pinal makko e udditaare makko. Ina jooɗtoraa so tawii o fooliino, o jokkata tan ko dawrugol ngol Barack Obomaa  siynunoo e nder aduna oo.

Kono noon, ko ko ɗaminanooka laatii sabu ko Donald Trump fooli kañum fof e hollitde e nder gaabagol wootooɓe ceɓɓitagol mum e won e geɗe, sabu o holliti ko ngañgu makko e uujɓe ummoraade Amerik worgo e Afiriknaaɓe e ɓaleeɓe e jilluɓe e nder mbaadi kuuftidinndi e juulɓe. O hollitii wonde so o laamiima, ma o mah uddoode feewde e leydi makko, o riiwa juulɓe e leydi hee, o feeñnini yawu makko e rewɓe (kanko fof e waaweede duhol), dawrugol ngol Barak Oboma (mo o siforii no arani nii) fuɗɗunoo kala, o holliri tan ko o duttittooɗo heen, yeru, dawrugol newnande ameriknaaɓe roofolɓe safaara, dartinde balle Amerik feewde e won leyɗeele e ruttitaade e yoga e nanondire ɗe leydi ndii siifondirnoo e aduna oo. Ko laaɓi koo tan, ko e nder gaabagol makko lefol laamu, jeeyngal makko faaynii yoga e ameriknaaɓe e ɓe njeyaaka e Amerik kala, sabu ñaaɗgol haala makko, ŋakkere makko pinal e fuuyre nde o holliri, haa ɗum addini won e jagge tiiɗɗe jeyaaɗe e lannda makko kolliri heen haaɓre mum en e fellitde waasde wootande mo.

Dikkondiral hakkunde Hillari e Trump hurmii no feewi haa wonti gooto e maɓɓe kala ina huutoroo peeje kala ngam tunwinde keddiiɗo oo (Trump fuɗɗunoo kono gawlo wullaani ɗum heen) wonti haŋkati jinngi jinngitere haa ɗum addani aduna oo fof naatde heen, wonti woote ɗee nattii woote ɓesngu Amerik tan, kono ko woote aduna oo kala. E nder yoga e leyɗeele Afrik, ɓesnguuji mum en nguuranii ko Hillari CLINTON, ɗum ina seeɗtini ɗoo e Muritani e Senegaal ekn… Ko ɗum waɗi nde o foolaa, sunu heewi e nder ɓerɗe won ɓeen. Kono kadi, ina teskee nde bayyinaa wonde Trump foolii, ko laamɓe ɓe gardagol leyɗeele mum en ɓuri luulndeede ngadii jaarde mo e duwanaade mo “yo o jogoro jam”, laamɓe ɓe ɓuraani wonde yeruuji moƴƴi (Burundi, Konngooji, Moritani, ekn…).

Wootani Donald Trump to Amerik ko worɓe, tawi kadi ko raneeɓe ɓe jaŋde mum en woɗɗaani, hoɗɓe e nokkuuji dowri, jogiiɓe duuɓi 45 fayi dow. Ɗum fof e wayde  noon ittataa won rewɓe (ɓe o yawii ɓee) raneeɓe wootande mo sabu ko o wiyi amo riiwa “tuumarankooɓe ɓe ngalaa kaayitaaji ɓee walla maa o haɓto ownooɓe beeli winndere ndee” ina hawrani ɓe. Ina laaɓtani en tan jeeyngal añamleñaagu ngal Trump huutorii ngal e hunanaade ɓe maa o ñawndu iiñcuru faggudu e renndo duumiindu e leydi hee ina hawrani ameriknaaɓe heewɓe.

Wootani Hillari Clinton ko ɓuri teskinde ko ameriknaaɓe ɓaleeɓe (e nder teemedere fof 88% ngotanii mo) yantude e ummoriiɓe amerik bannge worgo e won e raneeɓe jannguɓe. E nder kampaañ oo fof,  ɓeeynotooɓe (sondage) ko kanko ndokkunoo poolgu sabu ko kanko daɗnoo Trump toɓɓe, etee, meeɗaa daɗtaade mo haa kampaañ oo joofi. Hillari Clinton holliri ko ina jeyaa e ko bonnani ɗum, addani ɗum fooleede, sarwiis laamu lollirɗo FBI : maa won cili ɗiɗi, oon sarwiis ina bayyina wonde e saanga nde o ardii Kuuɓal Dowla toppitiingal  jotondiral e aduna oo, “omo huutoroo iimeeluuji makko keeriiɗi ngam saaktude heen sirruji Dowla amerik”, kono heen laawol fof, so wiɗto waɗaama, tawee ɗum woodaani. Hillari noon hollirii, ɗum hay so fenaande, ñawnii ɓerɗe heewɓe e wootantunooɓe ɗum. Eɗen poti waɗtude hakkille tan wonde Trump ɓuri naftoraade jaaynirɗe etee ko kanko ɓuri faamde ko woni ngoƴa ameriknaaɓe, ko dillinta ɓoggi ɓerɗe mum en, hay so tawii noon ko o hunantoo ɗum en koo fof ko fenaande hebori wontoyde.

Wooteeji Ameriik ɓennirii en, tiindani-ɗen ko fayi arde ko hol ko Trump hebori addande ameriknaaɓe e aduna oo fof.

Eɗen laaɓaa kam dawrugol jamyamol ngol nguurduno-ɗen e Barak Oboma ko caggal yahtirta sabu lannda demokaraat en, ko dañaaka e mum en fof kam, ko yimɓe waɗtuɓe hakkillaaji e jojjanɗe aadee e tabitingol demokaraasi e nder jotondiral mum en e leyɗe aduna ɗee. Ko ɗum addani Oboma, hay so uddaani dummbirde GUANTANAMO ne, woppitii yoga e dummbanooɓe toon e dow tooñannge, o wellitii tumarankooɓe e nder leydi makko, o haɓiima jaɓɓugol jojjanɗe aadee e nder aduna oo, o ñiŋii laamɓe afririknaaɓe memtotooɓe doosɗe leyɗeele mum en ngam yiɗde nangtaade e jappeeje mum en hay so tawii noon alaa ko o wayli e ngonka jotondiral hakkunde Israyiil e Palestiin… Ko njena-ɗen tan kam ko Donald Trump hollirii e nder gaabagol mum lefol laamu, hol ko hebori wonde dawrugol mum, so leydi makko wonnoo ko bele ndenndi, ɗum kam ɓe njeyaaka toon fof yo keblo, nguurndam ɓaleeɓe Amerik e ameriknaaɓe bannge worgo maa ɓeydo hittude, kono kadi, maa aduna oo ɓeydo fiddude no laamu Buush en nii, kono kadi laamɓe jaasɓe e nder aduna oo kala maa ɓeydo wellitaade. Kono Donald Trump wonaa ko yiɗi fof dañata sabu laamu fof ina waɗi sarɗiiji mum parliiɗi e laamɗo kala, eɗen cikki nii o fuɗɗiima ɗum faamde tawde wonii gila o ɓeydii ɓadtitaade jappeere ndee o fuɗɗiima waylude ɗemngal!

MHJ

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.