Taksiiji diwooji

 

Ko e daari e miijooji yimɓe «haawniiɓe» tan wonnoo, kono jooni ɗum wonta goonga : ɗo otooji mbaɗtata diwde. Fedde diwooje wiyeteende Airbus ina anniyii hookisaade taksi diwoowo, mo alaa konndiroowo hedde mayyirɗe 2017 ɗoo tan !

Ñalɗi Maanditaare Umaar Bah to Dabbe

Wuro Dabbe jaɓɓiima hikka ñalɗi maanditaare Professeur Umaar Bah ñalnde 13 e ñalnde 14 lewru ut (juko) 2016. Njuɓɓini ñalɗi ɗii ko Fedde Goomu Muñal, ummoriinde Nuwaasot, e gardagol Iisaa Joop e ballondiral njuɓɓudi sukaaɓe Dabbenaaɓe e gardagol Mammadu Bah.

Catal FƁPM Nuwaadibu: Kawgel naatgol rogere ɗiɗmere

Ñalnde Alet 05/05/2016, goomu jaŋde catal Nuwaadibu yuɓɓinii kawgel naatirgel rogere ɗiɗmere to duɗal CEERNO NJAAY BARO.

Kawgel ngel yuɓɓinaa ko ñalnde alet 05 suwee 2016 to Duɗal Ceerno Njaay Baro.

Ɓalliwal : Huunde e fiyakuuji ɓalliyankooji

Muhammadu Faliilu Sih, caggal deftere mum Hiisiwal, yaltinii winndannde faatunde e ƁALLIWAL (Physique). Eɗen puɗɗoo saaktude nde ɗoo. Tiitoonde mayre ko “HUUNDE E FIYAKUUJI ƁALLIYANKOOJI”.

Eɓɓaaɗe bonannde (2)

Sans titre-1.jpg

Lowre internet wiyeteende Mauriweb ina waɗi winndannde yowitiinde e faggudu leydi Muritani, winndannde tiitoriinde « Les 10 éléphants blancs de la présidence de Aziz », woni, so en pirdii ɗum noon « Ñiibi daneeji 10 hooreleydaagu Asiis ». So a nanii « éléphant blanc » e Farayse, woni « ñiibi daneeji », anndu ɗum firti ko huunde yaakoranoonde ko huunde mawnde heewoore nafoore, kono wontanoore yimɓe donngal ngal alaa nafoore so wonaa heewde lorla e bonannde. Winndannde ndee idii ko firde konngol “ñiibi daneeji” ngol. Konngol ngol ummii ko e pinal Iñnjee en.

Mbootu, kullel kaawisaaji

Ndeen, luural alaa “mbootu ko koɗdiiɗo bonɗo”! Caggal ɗuum wiyaa, ahaa, mbootu ina waawi waɗtude nafde sibu won ko ɓulata e mum ina waawi ɓurde safaara biyeeɗo antibiyotik oo moƴƴude, jooni kadi ko haala “kosam mboou, nguura ɓurka moƴƴude” haa  ko annduɓe ina miijo ñemtinde ɗam ngam wuurnirde yimɓe...

Jokkondiral am e Jibi Hammee Lih

Pulaar wiyi ko : « Nafa yeti guurɗo woyi maayɗo ». So leñol walla leydi waasii hono ooɗoo gorko alaa e sago sunoo no feewi. Nde ngartu-mi iwde Misra to njanngoynoo-mi, ko toon njanngu-mi Pulaar, ko Yero Dooro Jallo janngini-mi.

Pijirlooji olempiiji Rio

joAth.jpg

Pijirlooji olempiiji ko kewu mawɗo winndereejo coftal ɓalli juɓɓinteeɗo duuɓi ɗiɗi kala e nder wooto e gure winndere ndee. Omo waɗi fannuuji ɗiɗi : pijirlooji ceeɗu e pijirlooji dabbunde Pijirlooji dabbunde ɗii toɗɗii ko pijirlooji baɗeteeɗi e galaas. 

Ñaawooje guut

E lebbi cakkitiiɗi ɗii, laamu Muritani ko ko weri sawru tan. Kala ɗippuɗo, taƴanee kasoo duuɓi dutal ! Ñaawoore ɗo ɓuraaɓe doole potnoo fawde yaakaare, ko kuutorɗe ɗe laamiiɓe tami e juuɗe mum en, ina tooñira yiylotooɓe yooltude hujjaaji mum en. Wontii hankati, “ɗo dogee dañaama, ɗo huccee alaa”. Ko ɗuum heɓtii yimɓe fedde wiyeteende IRA fawaaɓe kuuge kasoo duuɓi 3 haa duuɓi 15, caggal nde leeptaa, sabu takkeende huunde nde tawaaka. 

Ina ŋata, ŋatataa fof, woɗɗinde koyngal mum ɓuri !

Gila telefoŋaaji cinnde njoli, annduɓe ina ngondi e ngoƴa laaɓeede  mbele ɗi ngalaanaa cellal yimɓe tanaa. Ko waɗaa heen e wiɗtooji ina heewi. Ina waɗi heen kollitɗi tanaaji koolkisaaɗi e puɗi (ƴeew fooyre ɓamtaare tonngoode ….), ina waɗi heen ɗi alaa ko njaltini ko laaɓti. Ko laaɓti heen tan, ko ina sikkaa no feewi ɗi moƴƴaani e ngaandi, haa teeŋti noon e ngaandi sukaaɓe.

daartol annabi nuuhu 2

E tonngoode men 147, en ngardiino e daartol ngol haa ɗo Annabi Nuuhu yalti ɓe, fayi ladde, darii e dow tulde ɗo darinoo adan ɗoo, noddi daande dow “eehey mon leñol am tinee mi arii e mon ummoraade e jom winndere mbiɗo nodda on nde ndewaton mo kanko gooto, mbiɗo haɗi on rewde sanamuuji”.               

Eɓɓaaɗe 10 faggudu bonannde jawdi

Lowre internet wiyeteende Mauriweb ina waɗi winndannde yowitiinde e faggudu leydi Muritani, winndannde tiitoriinde « Les 10 éléphants blancs de la présidence de Aziz », woni, so en pirdii ɗum noon « Ñiibi daneeji 10 hooreleydaagu Asiis ». So a nanii « éléphant blanc », woni « ñiiwa ndaneewa », anndu ɗum firti ko huunde yaakoranoonde ko huunde mawnde heewoore nafoore, kono wontanoore yimɓe doŋngal ngal alaa nafoore so wonaa heewde lorla e bonannde.