Senegaalnaaɓe keɓii hakkunde “Geese”

1
2320

 

Hankadi, kala Senegaalnaajo jogiiɗo ordinateer e internet ina waawi winndondirde e cinndel (telefoŋ portaabal) mesasuuji daɓɓi, ko anndiraa SMS (Short message service). Ko ñalnde altine 26 sulyee 2010 Google hurmbiti ooɗoo sarwiis keso wonande Senegaal. O wiyetee ko Gmail sms. Ɗum noon, Senegaalnaaɓe kala huutortooɓe ooɗoo Gmail sms (neldirgel ɓatakeeji Google)

ina mbaawi neldude walla heɓde ɓatakeeji binndaaɗi tawi njoɓaani hay fiftiin ; aɓe mbaawi nii jaabjaabtondirde e binndol (chat) e yimɓe ɓe ɓe njokkondiri.

Sms ina waɗetenoo ko ɓooyi hakkunde cinndel e cinndel, kono binndi ɗi mbaawaano hisneede no haanirta nii, nde tawnoo portaabal (cinndel) ina majja, walla bona : jooni, so a huutoriima Gmail, aɗa waawi hisnude denndaangal jokkondire maa ko aldaa e happu, sibu kala ko mooftaa e internet majjataa.

Neɗɗo kala kuutortooɗo oo sarwiis, ina jogii, e fuɗɗoode ɗo, hakke neldude 50 sms tawa yoɓaani. Kala nde neldu-ɗaa mesaas, aɗa yamiree neldude joy goɗɗi. So tawii noon njaabtori-ɗaa ko cinndel, njoɓataa tan ko ko ngoowno-ɗaa yoɓde ko.

E nder leydi Senegaal ndi, waawi huutoraade sarwiis oo tan e ooɗoo sahaa ko Tigo e Orange.

E nder winndere nde no diidorinoo, ko leyɗe nay tan kuutortoo ooɗoo sarwiis ; e nder Afrik ko Senegaal ɗiɗmiti Ganaa. Wonande Tijjaan Dem, jooɗaniiɗo Google e Afrik kaloowo Farayse, « ɗumɗoo ina hollita faayiida Google rokki Senegaal ».

So tawii neɗɗo heɓii daraja mawɗo, walla aannii aduna, heewnoo wiyeede ko « heɓii hakkunde wuro » ; jooni, eɗen mbaawi wiyde « Senegaal heɓii hakkunde geese » !

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

  1. ndema e ngaynaaka e awo

    mi jaari Remoobe e aynaabe e awoobe leydi Senegal e tobe mbaawi wonde fof ,sabu ko bum jogii yimbe , so yimbe kaaraani deeyre wadataa,yimbe buri baroode bonde,onnjaaraama.

Comments are closed.