Daarol : Aduna alaa ɗo darii

2
4202

 

Wonnoo ɗoo ko laamɗo.

O laamii laamu moƴƴu, leydi ndii fof ina yiɗi mo. Laamu ngoɗngu yani e laamu makko. O waraa, ɓiyiiko dahaa. Oon sahaa ɓiɗɗo oo ina yaara e duuɓi sappo. Ngel nawaa leydi ngoɗndi, angel yeeyee. Joom jawdi yii ngel soodi ngel, waɗi ngel gaynaako pucci, yiɗi ngel, horsini ngel. Oon naamnii ngel holno ngel wi’etee. Ngel wiyi : « Mbi’eteemi ko “Aduna-Alaa-To-Darii”. »

Wonnoo joom jawdi oo jibinaani, waɗi ngel no afo mum nii. Ɓe ngoori noon haa joom jawdi oo jawdi mum taayi, wonti baasɗo, ɓe mbaɗti remnaade e ligganaade yimɓe ina njoɓa ɓe.

Aduna-Alaa-To-Darii wiyi : « Baaba, jooni jawdi men gasii, miɗa yiɗi ɗannaade. » Baaba oo wiyi : « Njiɗɗaa ko dogde. » Aduna-Alaa-To-Darii wiyi : « Alaa, miin mi anndaa hay gooto so wonaa aan. Kala to njah-mi, ma mi artu haa ɗoo. Eɗen njoginoo jawdi, jooni jawdi men gasii. Accu mi ɗannoo. »

Baaba oo yeeyi mbabba mum ngoota heddorinoo, hokki mo. O wiyi : « Yah, baaba, yoo Alla waɗ jaaƴnde. » Aduna-Alaa-To-Darii yahi. Nde laamu baaba makko fusnoo, baaba oo waraa, kanko o dahaa ndee, watulaaɓe baaba makko ndarniti laamu nguu, ɓe kalfini laamu nguu gooto e maɓɓe. Kalfinaaɗo laamu nguu wiyi : « Miɗa jogoo laamu nguu haa nde njiy-ɗen ɓiyiiko fof, tottiten ɗum laamu baaba mum : eɗen nganndi ko o dahaaɗo, kono o waraaka. » Kamɓe jagge ɗee fof, ɓe kawri e ɗuum. Aduna-Alaa-To-Darii ina yaha e leyɗeele, haa ari e leydi baaba mum laaminoo ndii. Omo reennoo innde sehil baaba makko jaati, o naamnii oon. O wiyaa ko wuro Kaari. O yahi ngoon wuro, o naamnii galle oon, o hollaa. O yettii galle oon, o naamnii : « Baaba Kaari, ko ɗoo woni ? » Yimɓe galle oo mbiyi : « Baaba Kaari, won sagata naamnotooɗo ma. » Oon wiyi : « Yo o ar gaay. »

O ari, ɓe calmondiri haa ɗo saɗi joofi. oon wiyi e ɓernde mum : « Ndaw ko haawnii… Yimɓe dey ina nannda ! » Oon wiyi : « Hol no mbiyete-ɗaa ? » O wiyi : « Ko Kaari ɓiy Kaari. » Oon wiyi : « Ko laamɗo Kaari jibin-maa ? Weertu juuɗe maa. » O weerti newe makko e juuɗe mawɗo oo. Oon ina reennoo nde o woni cukalel ndee, kural meeɗii gaañde mo. Oon wiyi : « Aɗa anndi ko gaany-maa ɗoo ?» O wiyi : « Alaa. » Oon wiyi : « Ko aan tigi woni ɓii laamɗo Kaari. Ndeen, miin e baaba maa, ha min njeewta, aɗa fija sara amen, aɗa jogii kural, ngal tufi e newre maa, bannge ñaamo. Miɗa anndi hay so sellii, maande ndee heddoto. » Mawɗo oo wiyi mo : « Jooɗo. »

O jooɗii. Oon yahi haalani sehillaaɓe baaba makko tigi rigi, o wiyi : « Ɓiyi laamɗo men artii. »

Ɓeen ngari. Nde njiyi mo tan, hay gooto naamnaaki goɗɗo oon, ɓe mbiyi ko kanko tigi, o hoɓɓitaa tan ko e baaba makko. Ɓeen mbiyi : “ Jooni, mooften mo, nodden batu, leydi ndii fof tawee, njaltinen mo.”

Janngo mum, ɓeen noddi batu, leydi ndii fof ari. Batu feŋaa. Yimɓe fof njooɗii. Mawɗo laamu baaba makko oo ummii darii, o wiyi : « Nde konu yani e leydi men hee, laamɗo men waraa, ɓiyum dahaa, mbiy-ɗen eɗen ndarnita laamu nguu haa nde njiy-ɗen ɓiyiiko fof. Jooni ɓiyiiko artii. »

Heen gooto yahi suudu yaltini mo. O darii hakkunde batu oo tan, yimɓe ɓee fof kaftii ndarii. Ɓe mbiyi : « Oo tigi woni ɓiyiiko, so a yiyii, a naamnotaako. »

Kalfinaaɗo laamu nguu wiyi : « Haaɗi en njiytii ɓiyiiko, tottiten mo laamu baaba makko. Baaba makko, enen fof eɗen njiɗi ɗum. So o ronii neɗɗaagal baaba makko ngal, leydi men welat. »

O fiilaa lefol laamu, o wonti laamɗo.

Coodnooɗo mo oo jooɗiima ko juuti nanaani dille makko, abbii mo. Wuro fof o ari, o laakna mo. O wiya : « Ɓiyi am ina majjiri mi, omo wiyee Aduna-Alaa-To-Darii. » Yimɓe mbiya mo : « Hee baaba, ndee innde, min nganndaa nde ! » O ɓenna wuro woɗngo. Omo laakna ɓiyiiko oo, ha o ari e laamorgo mum. Omo jooɗii hakkunde batu tan, haa coodnooɗo mo oo felti ɗoon. O wiyi : « Noddanee kam oya mawɗo gorko. »

Oon noddaa, ari. O wiyi : « Baaba, aɗa anndi mi ? » Mawɗo huli wiyi : « Alaa. » O heftinii mo. Kono o hulii. Mawɗo oo wiyi : « Yaafo mi, baaba. Ndaartat-mi ko ɓiyam gooto, ina majjiri mi. » Laamɗo wiyi : « Ɓiye oo no wiyetee ? » Mawɗo oo wiyi : « O wiyetee ko Aduna-Alaa-To-Darii. » Laamɗo wiyi : « Nawee mo galle, ndokkon mo suudu, teddinon mo. » Mawɗo nawaa galle laamɗo.

Hiiri. Laamɗo hooti galle mum. O yettii, o salmini mawɗo oo haa saɗi joofi. O wiyi : « Baaba, mbiy-ɗaa a anndaa kam ? » Mawɗo wiyi : « Alaa. » O wiyi : « Aɗa anndi mi, a hul tan. Ko miin wiyino-maa, mbiyetee-mi ko Aduna-Alaa-To-Darii. Ɗuum firti, ko mi ɓiy laamɗo, laamu baaba am fusaa, ndahaa-mi, njeeyaa-mi, cood-ɗaa-mi, nde ngar-mi e maa ndee, ko a galo, a waasii jawdi maa haa laaɓi, mbii-maa-mi miɗo ɗannoo, njeey-ɗaa mbabba maa ngoota keddorino-ɗaa, ɗannorii-mi.

«Mi artii e leydi amen, mi waɗtaama laamɗo, mi jooɗiima e jappeere baaba am. Sinno ko jogogal bonngal njogino-ɗaa-mi, so mi yiyii ma hannde, mi warete. Kono, njogi-ɗaa mi ko jogogal moƴƴal, no ɓiye nii. Jooni, janngo, ma mi noddu batu. So mi noddii yimɓe ɓee fof ngarii, ummo-ɗaa, piyaa-mi hello e hakkille. So yimɓe ɓee nanngii ma, mbiyaa oo ko maccuɗo am, mo coodnoo-mi. Ma mi wiyi ko goonga. So aɓe njiɗi-mi, yo ɓe coodtu am. So ɓe njiɗaa kam, mi rewa e maa. Hoto hul. »

Weeti. Laamɗo noddi batu. Batu jooɗii. Mawɗo oo ummii juuwi yimɓe ɓee fof ha o yettii laamɗo, tan o fiyi ɗum hello e hakkille pat ! Tan yimɓe ɓee nanngi mo : « Oo kay, ko bonɗo needi koy ! Aɗa fiya laamɗo ? » Mawɗo oo wiyi : « So o laamɗo, miin mi anndaa. Nganndu-mi tan ko miin soodi mo, o majjirii kam ɗii duuɓi tati. »

Laamɗo ummii darii, o wiyi : « Ngaccee mo. Ko o haali koo, ko goonga. So oɗon njiɗi mi, coodtee kam. So on njiɗaa kam, mi rewa e makko. Nde ndahaa mi ndee, njeeyaa mi, ko kanko soodi mi. O naamnii mi no mbiyetee mi, mbii-moo-mi, mbiyetee mi ko Aduna-Alaa-To-Darii. Ɗuum ko jaŋde Aduna. »

Ɗoon e ɗoon, jawdi renndinaa, gila e pucci ha e na’i e kaŋŋe, renndinaa haa heewi, mawɗo oo hokkaa. Laamɗo oo wiyi : « Naw, baaba, nguurdaa. Miin, hay huunde bonaani e laamu am. »

Ndiwaa ɗoo, ɗakkaa ɗoo

2 JOWE

  1. ko weltaare e weytaare e

    ko weltaare e weytaare e yettude geno nde rokki en waaw6e tinndade pullagu, ngol tinndol e ngol e ngol hewwi nafoore wonande 6iy pullo kettortoo6o hakkil. njokke golle wo geno wallitir cellal.

    On jaaraama.

    ko wana dum ko mbede sokli “Programme” mo nganduda neddo ine waawa dum windirdé tawa “clavier” mum ine waawa windudé pulaar. so tawi omo he6o mbede sokli “lien” makko walla neldeedemo e adresse am “souley77@yahoo.fr”.

Comments are closed.