Ɓuraa bonde ŋari

0
1597

Anndanoo e ɓuraa, ko ɓuraa yooɗde, walla waawde (huunde), kono ɓuraa soofde ! Ɗum kay wonaa huunde woowaande. Kono, ko ɗum dey woni ko Simmbaabuwenaaɓe mbaɗata hitaande kala, e lewru ut, caggal nde kawgelaaji njuɓɓinaa e nder leydi hee, ngam toɗɗaade ɓurɓe bonde ŋari. Ko ɗiin kawgelaaji jeeyngal waɗetee, kaalis kadi renndinee. Ɗum toɗɗii kadi ko worɓe, kono, ko ɓuri heewde e ñaawooɓe ɓee, ko rewɓe.

Jiɗɗo kala ina waawi waɗdeede kawgel ngel, sarɗi oo tan ko wonde bonɗo ŋari, mo hersiraani ɗum.

Nawtunoo raay rawane ko biyeteeɗo William Maswinu (duuɓi 38), kono alaa ko ɗum fuɗɗii waylude e ngurndam makko tawo hay sinno, e wiyde makko «ɗamininoo-mi ko wonde top-model, baɗoowo jeeyle ina yoɓee, kono haa hannde ko mi basɗo».  Kono kadi o jokki « Bonde ŋari, wonaa malkiso. Ko dokkal Alla, miɗo faarnorii ɗum. Yeeso am ngoo ina seerndi mi e heddiiɓe ». Fentuɓe ɗum ɓee noon, alaa ko njaakorinoo heen so wonaa weytinde e jalnude yimɓe, nde tawnoo kewuuji kawgel ɓuraa yooɗde ina keewi toon haa ɓurti.

Ƴoogirde : Times Live, Huffington Post