Sarsude batiri e nder leƴƴanɗe 30 !

0
1779

Oo kabaaru kam, ɓurata weltaade e mum fof ko yimɓe dowri, woni wonɓe e nokkuuji ɗo kuuraa alaa. Ko woni ɗuum ? Ko suka debbo gooto, jahroowo e duuɓi 18 fat, yiyti feere yaawnde carsugol batiraaji. Ko feere yaawnde, yaawnde no feewi, sibu so batiri portaabal maa gasii, aɗa waawi sarsude mo e nder feccere hojom, woni leƴƴanɗe capanɗe tati fat !

Oo kabaaru kam, ɓurata weltaade e mum fof ko yimɓe dowri, woni wonɓe e nokkuuji ɗo kuuraa alaa. Ko woni ɗuum ? Ko suka debbo gooto, jahroowo e duuɓi 18 fat, yiyti feere yaawnde carsugol batiraaji. Ko feere yaawnde, yaawnde no feewi, sibu so batiri portaabal maa gasii, aɗa waawi sarsude mo e nder feccere hojom, woni leƴƴanɗe capanɗe tati fat !

Wayi tan, kono seŋde ɗum, daroo fooƴtoo seeɗa, tawa o hewii.  Feere ndee kadi ina ɓeyda njuuteendi balɗe batiraaji ɗii. Ndeen, neɗɗo ina waawnoo sarsude batiri mum laabi 1 000, kono heewaani diwde ɗoon, o maaya. Ndeeɗoo feere noon, batiri  ina sarsoo heen laabi 10 000, tawa mayaani.

Suka debbo jiytuɗo feere ndee wiyetee ko Eesha Khare, ko o sanɗa janngoowo to Amerik. O heɓii njeenaari 50 000 dolaar (fotde 15 miliyoŋ ugiyya) ngam jokkirde jaŋde makko, kono haaɗaani ɗoon tan, sibu sosiyateeji mawɗi karallaagal, ko wayi no Google, ngoni ko e ƴamde mo, mbele amo jaɓa gollodaade e mum en.