Reedu leliindu duuɓi capanɗe 40

0
2508

Eɗen njogii konngol e pulaar ina wiya « reedu leliindu ». Kono ina gasa tawa yoga e men nganndi ɗum tan ko e konngol kono nganndaa « reedu ina leloo e goonga ». Mo meeɗaa nande ɗum kala, yo ndah. Kono nganndon hono nduuɗoo reedu leliindu, ko huunde nde heewaani waɗde.Ɗum yiytaa ko to opitaal gooto to Kolommbi : tiggu jahroowo e duuɓi 40 ina tawaa e reedu debbo jahroowo e duuɓi 82. Jaraa haala, o wuuraani. Ɗum firti ko debbo oo ina moofti e reedu mum tiggu maayo duuɓi 40 tinaani.

Ngannden noon, gila geɗe cellal mbaɗti winndeede, fotde 3 000 reedu leliindu teskaama. Ɓurɗo ɓooyde oo yiytaa ko e hitaande 1582, e nokku ɗo leydi Farayse woni hannde ɗoo. E hitaande 2009, debbo sinuwaa jahroowo e duuɓi 92 dañii ko wayi noon.

BAB
Ƴoogirde : maxisciences
13 décembre 2013