Eeraango Sileymaani Kan, hooreeje gadano FƁPM

0
2159
Sileymaan Kan.jpg

Fedde Ɓamtaare pulaar heɓii duuɓi capanɗe nay (40) caggal nde laamu jaɓi goodal mayre e nder leydi ndi ; yamiri yo nde waɗ golle mayre e nder Muritani no diidorii. Ɗum ko hoolaare e jogaade jikke addi haa ɗuum heɓaa.

Fedde Ɓamtaare pulaar heɓii duuɓi capanɗe nay (40) caggal nde laamu jaɓi goodal mayre e nder leydi ndi ; yamiri yo nde waɗ golle mayre e nder Muritani no diidorii. Ɗum ko hoolaare e jogaade jikke addi haa ɗuum heɓaa.

 Musiɗɓe sosnooɓe fedde nde, e oon yonta, mbaawii liggoraade hakkille e pewje haa ɗum waawi dañeede. Ko muñal mawngal e pellital mawngal e hakkillantaagal kiisngal kuutoraa haa fedde nde hattani taƴde ndee ɗoo yolnde.

 Pergitte keewɗe kawraama e mayre, kono kadi golle keewɗe faayiida ngollaama heen. Ɓesngu nguu, janngii, jannginii ɗemngal ngal. Mbinndii, mballifiima, muulii, njeewtii, njaaynii. Fedde Ɓamtaare Pulaar hannde ko fooyre ganndal nde lewlewal mum yaynii nokkuuji keewɗi. Ko kayre wonnoo Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije. Ko jagge mayre njaggi ngal haa ngal waɗi golle maantiniiɗe, ɗe nafoore mum en mawni e nder Muritani e boowal mum kala.

Eɗen njetta darinooɓe haa fedde ndee sosaa haa yettii ɗo yettii ɗoo, haa dañi waɗde golle paayodinɗe baɗaaɗe ɗee. Maayɓe ɓee, yo Alla yur mo ɗum en, yaafoo ɗum en. Wuurɓe ɓee, yoo Alla juutnu balɗe mum en, rokka ɗum en cellal, mbela ina mbaawa wallude yonta jooni oo e jokkude golle ɗee no haanirta nii.

Eɗen mbiya leñol ngol, yo ngol tiiɗno e kala ko ina ƴellita ɗemngal ngal e tolnooji kala. Yo ngal janngine no feewi sanne, sabu ko jaŋde tan waawi ƴellitde yimɓe ; ɗemngal neeniwal (ɗemngal muuynangal) alaa e sago jannginee ; ko maa jinnganee, nde hisnee. Leydi galle pinal pulaar ina jogaa ɗoo e Nuwaasoot leegal Tafarak Seyna, yo leñol ngol daro, mbele omo mahee ko yaawi, mbele omo walla pinal ngal e yahdude e yonta oo. Yo Alla won ballo, walla en e ko ina ɓamta en. Aamin.

Ñalnde 02 koorka 1437, walla 07 Korse (suwe) 2016

Suleymaan Kan