Fedde Piindi Pinal Boosoya haalii, gollii

0
2336

Ñalnde 7 siilo e 2017, Fedde Piindi Pinal Boosoya waɗii hiirde pinal pattamlamre e gardagol Kajjata Abdarahmaani Bah to dingiral pine buluŋŋe (Espace culturel La Case) e nder Nuwaasot. Ko adii tawo, hade nder, mbeddaaji ɗii keew haa coki, Alla e ñaaƴooɓe maantiniiɓe, ñaantiiɓe, ñaantoriiɓe gaaɓɗi, laaɓɗi, labaaɗi e nder fanniyankaagal goobu kesal, ñaaƴooɓe, ɓe keñaaki saka punndina jamaanu. Ɗo damal ɗoo, darnaa ɗoon ko fuuɗiiɓe, mooriiɓe, saccuɓe ngam jaɓɓaade e duusde bismaaɓe ɓee haa njettoyoo jooɗorɗe mumen. Hiirde ndee waɗaa ko e teddungal Bah Abdul Booɗeejo, gorko cuutinke jeyaaɗo Teccaan. Jirwini nde ko Diɗɗal Jaalal. Resndaa njuɓɓudi ndii ko Alhajji Makki Tammbaa Joop, gorko Njorol, Sammba e diiŋaale.

Hurmbiti jamma oo ko hooreejo fedde e ɗemngal Pulaar, caggal ɗum konngol ngol firaa e ɗemngal Farayse. Caggal salminaango, o adorii ko njettoor feewde e denndaangal addunooɓe ballal mumen e toŋtunooɓe fedde ndee, gila e fuɗɗoode mayre haa heɓi ɗo nde yahranta hannde Alla ɗoo, foti noon ko dañɓe arde haa ɗoon e dingiral ngal walla ko ɓe ndañaani tawtoreede hiirde ndee sabu ngantuuji aduna. O rewni heen ko golle puɗɗanooɗe golleede e caɗeele kawraaɗe wonande lowre nde ɓe njooki ko e ƴellitgol Pinal Fulɓe. O sakkitorii ko waɗde wasiyaaji feewde e fedde nde o ardii ndee e feewde renndo  jooɗiingo ngoo.

Caggal konngol hooreejo, Fedde Piindi Pinal Boosoya waɗi wejo pattamlamo, ŋarɗungo. Wejo ngoo holliri ko nguurndam Pullo gaynaako, dewɗo e ndariindi, nagge, mbeewa e mbaalu, gila e lahe gonooje e dow kaggu, baɗooje ɓiraɗam, leele, fedannde e kaaɗam, ɗo ɓe njejjitaani cawndorɗe, jaɓɓorɗe, ɓirduɗe e beɗi cañaaɗi cañraaɗi baaji kelli, coraaɗi ciidi gommbe ñendiko, ñoobuko, mbayeeri walla feelaa. Nde tawnoo ko mawɓe maɓɓe ndeennoo bonaani tawo, ɗawaani ɓe sirlu burgal kelli, ɓirdugal baddi e lalorgal eeri hakkunde wurwude, wumpude e yonkude hade kay won hedditoriiɓe haa hannde humpito ko boloŋ e sumalle kaalata.

Nde wejo ngoo yawti, Piindi Pinal Boosoya ñaantii worɓe ɗiɗo, ɓe golle mumen teskaa e nder fedde ndee, Bah Abdul Boɗeejo e Abdaahi Wul Extaari (capaato fulɓe) caggal nde tinndinoore yowitinoonde e nguurndam baaye yawti.

Sammba Jombolo Bah, bammbaaɗo Boosoya, naati dingiral. O nanngi fantaŋ, leeɓol aynaaɓe nayi haa ɓalli nguli jaw, o naati e njaru, o jarfi, o yimi: “njaru oolel buseeje, buso e lolloŋeeje, nano e taltali, ñaamo e gaawe” Laaɓii en e oon jamma so won yahɓe ndeke won heddiiɓe. So fantaŋ walla njaru ronkanii ɓiyi Pullo, jennol walla larbirgol ndañataa e mum geɗal. Uddi hiirde ndee ko Diɗɗal Jaalal caggal nde jabba biyeteeɗo Raasin Jah e daaɗe-gelooɗe pekaan Hammoo Joop e Ibraahiima Jeey, ɓenni.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa