Losko Suudu Sarɗi yaaɓanii daawal kesal

2
1275

So eɗen teskii, hitaande 2020 ndee beeli njowii ko e losko ngo goomu Suudu sarɗi Moritani umminnoo feewde e jiilgol laamu Abdul Ajiiju ko ina tolnoo e duuɓi sappo. Ngoon losko joofiino caggal nde yimɓe heewɓe noddaa heen, gila e gollidiiɓe makko (ardinooɓe ministuruuji haa e ministuruuji e koye mumen, ardinaaɓe sosiyeteeji laamu, direkteeruuji hay teelɗuɓe tawi ko julaaɓe mawɓe liggondirtunooɓe e laamu ekn…). Caggal ɗuum, doosiyeeji ɗii ɓenninaa polis kalfinaaɗo faggudu, kañum ne wiɗti heen ko fotnoo wiɗtude, fawi e joofnirde tuumamuya mum e hoore Abdul Ajiiju wondude e fotde 13 neɗɗo, heddiiɓe ɓe ɗaccitaa. Ko fuɗɗaa yiyteede haa laamu fawi heen junngo e nder baŋkeeji, galleeji mahaaɗi, otooji ina tolnoyoo e capanɗe nay e go’o (41) miliyaar ugiyya keso oo tawi ko e nder leydi hee tan. Ko sornoyaa caggal leydi loskaaka tawo, sabu ina joortaa e ko aadoraa, dirtinooɓe jawdi laamu ina keewi huutoraade bankeeji caggal leydi, ina hulaa nii yo a taw wonaa ɗum ɓuri heewde e  ko yiytaa e nder leydi hee. Ɗum firti ko yiytaa ɗoo koo ko « ruso tan eggudu suwaa », kono ko huunde waawnde rokkude ñaawooɓe dalillaaji no puɗɗorii  ñaawooje mum en. E oo sahaa, haala kaa yettiima « ñaawoowo cunnotooɗo » (juge d’instruction), potɗo kañum ne waɗde losko mum ngam teeŋtinde losko polis ngoo walla wiicoo ɗum ladde.

E oo sahaa, ñaawoowo oo felliti, tawde gaynaani losko mum tawo ko, waɗde tuumaaɓe ɓee he les « ndeenka ñaawirɗe » ko anndiraa « sous contrôle judiciaire » ɗum kam firti ko joomum en cuwaa seertude e sariya tawo ; Ñaawoowo ina waawnoo nawde ɓe kasoo (haa nde joofni losko mum kala), huunde ko rewaani laawol, kono ko e aadaaji laamuuji Maawiya e Abdul Ajiiju wonnoo, walla noon  waɗa ɓe  he ndeenka ñaawirɗe, tawde joomum en ɗaminaaka ina kebori majjirde sariya. Ngam hormaade hakke aadee, tuumaaɗo fotaani waɗeede e kasoo tawde kay ñaawirɗe cuwaa tabitinde e dow daande mum wonde tawraama ko tuumaa koo. Ma a taw ko en naatɓe e daawal kesal e Moritani ɗo hakke tuumaaɗo hormaa.

Ko hesɗi hannde ko Abdul Ajiiju wiyde ina haala ko salinoo gila haala kaa fuɗɗii, e wiyde awokaaji makko « maa wood ko o saakti, etee ɗuum maa fuccit leydi ndii », ɗum ko kesum ! Nde wonde Abdul Ajiiju faamii wonde huunde ndee ari ko e wontude goonga, lammba  kaa ari ko e hurmude, ko ɗum waɗi ma a taw awokaaji makko sakkitde mo nde o huutortoo feere wonde ko wonaa muumɗude tan, tawde kadi wonii tuumdaaɓe e makko ɓee fof, yoga e mum en kolliti ko « bonannɗe ɗe mbaɗi ɗee fof ko dow yamiroore makko ». Njoɗtori-ɗen ko A.A. ko loowɗo laawol kesol, yiɗde hulɓinde ñaawooɓe ɓee, seedeeji ballitɗi tuumamuya makko oo, mawɗo leydi ndii e hoore mum… ( so en etiima faamde miijo makko ko wiyde « ko mbaɗnoo-mi fof enen mbaɗdunoo » ɗum noon, « ko wari haako fof maayda heen » !

Haala dirtingol jawdi Dowla e laamagol A.A. arii hankati haa e laabi celi, maa wonii gubbaali A.A. hulɓinii won e « yimɓe », doosiyee oo joñee, walla noon ɗum rewee haa wooda « hurtoyiiɓe ». Ko ɓuri tiiɗde koo tan, ko yo leydi Moritani heɓtu jawdi mum !

Maamuudu H. JOOB

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.