Lappol faade worgo Lewru : Ɓeeynirka Nova-C ferii laawol

0
165

Ko ñalnde 15 saawiyee (Siilo) lappol biyeteengol Odysseus duñi, loowi laawol faade Lewru. E waktuuji gadani ɗii, maa aasiñooreeɓe ñawndi saɗeende tokosere kewnde he ɗowgol laana kaa, haa ɓe keɓti ginol ɗowngo ngoo.

Gaa gaa ɗuum, ɗanngal faade Lewru ngal yahrii no haanirta nii. Ñalnde 21 feebariyee (colte) 2024 ɓeeynirka kaa naati jirlol lewru. Kono, ngam ɓeydaade hoolnude golle ɗee, waktu jippagol e lewru oo dirtinaa cili keewɗi. Laana kaa juurii kisa ko waktu 11 : 24 GMT, ñalnde alkamiisa 22 colte.

Nii woni Nova-C woni lappol njulaagu gadanol ngol NASA halfini fedde heeriinde, juuringol he Lewru. Nii woni kadi, gartugol Dowlaaji Dentuɗi Amerik (DDA) caggal dumunna juutɗo (ɓurii duuɓi 50), dow lewru : DDA wayri yahde walla neldude huunde he Lewru ko gila ɗanngal Apollo 17 e hitaande 1972, caggal nde Apollo 12 jippini toon yimɓe tato.

Odysseus ko lappol ɗimmol tuugnorgal NASA biyeteengal CLPS (Commercial Lunar Payload Service). Ngalɗoo tuugnorgal, NASA lelni ɗum ko gila 2018, nde felliti halfinde gollorɗe keeriiɗe ameriknaaje sarwisaaji ganndal e karallaagal, ko wayi no nawgol dimle kaake (kaɓirɗe) dow Lewru, ngam heblanaade lappi ɗi jogori ummanaade ko fayi. Ɗum fof noon jeyaa ko e tuugnorgal maɓɓe mawngal biyeteengal Artemis, baɗngal ɗanle keewɗe nawooje yimɓe ɗoo e hitaande 2026. Hade ngolɗoo lappol, fedde woɗnde ina wiyee Astrobotik etinooma, e nder lewru ɓennundu nduu, juurnude toon ɓeeynirka mum mbiyeteeka « Pregrine », kono ronki sabu caɗeele karallaagal.

Odysseus waɗii ɗoo gollal caɗtungal no feewi, sibu, e ɗii duuɓi cakkitiiɗi, lappi tati keeriiɗi etinooma ɗum adan, kono ndonki. Limten heen ɓeeynirka Israayiil Beresheet e hitaande 2019 (ka yani ko dow lewru), ɓeeynirka Japon « Hakuto-R » e abril 2023 (kalitka kañum ne), e ɓeeynirka Amerik « Peregrine » (cumka kaa royti nder weeyo).

Fedde Intuitive Machines ina jogori neldude ɓeeynirɗe ɗiɗi goɗɗe to Lewru e nder ndee ɗoo hitaande.

Teppe duufe to Worgo Lewru

E yonta Apollo, NASA toɓɓannoo tan ko hakkunde Lewru, ɗo caɗeele ɓuri famɗude ɗoo. Kono jiytugol ndiyam penndiɗam to bannge worgo Lewru, waylii geɗe ɗee, sabu ɗaam ndiyam ine waawi sokloyeede no feewi, yeru he nder tuugnorgal Artemis. Jooni faandaare woɗɗunde jogaande ko waɗtude Lewru ƴaangtorde ngam neldude yimɓe to Mbaañ (Mars). Kono hade ɗuum alaa e sago yimɓe paama no moƴƴi taariindi Lewru. Saɗeende adannde ndee ko baasgol woodde toon hennduure. Yanti heen, to worgo too kadi, jokkondiral e Leydi ɓuri saɗde no feewi, sibu ko heewi e Leydi ine ɗeɓi wirnaande. To bannge goɗɗo, lappol ngol diwataa balɗe jeeɗiɗi, hade jamma lewru jofde toon, sibu ɓuuɓol ine telloo toon haa -170°C, tolno mo kaɓirɗe keewɗe nattata waawde gollaade.

Njuurnirka Nova-C ka sosiyatee “ Intuitive Machines” ɗoofii e fooɗo Leydi (diwi) ko ñalnde 14 colte. Ka juurii ko ñalnde 22 colte nder hunuko haayre wiyeteende “Malapert”, to diiwaan wuddu worgo Lewru.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.