BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : « yiɗan bannde ko njiɗan ɗaa hoyre maa »

« Noddu-mi Sammba sammba wiyi mi wuywuy, nddu-mi Kummba, Kummba wiyi mi siisii. Cikku-mi tuubaako ɓuri haalpular en, ƴeew-mi tnganndu-mi ko juumre ngon-mi». Sikke alaa, ko naalankooɓe e jaayndiyankooɓe keewi wiyeede « ko kanum...
George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

26 desaambar 2017 ko ñalngu teskinngu e daartol leydi Liberiyaa sibu ko ngol woni go’o ko lomlomtondiral dewrungal e woote ina waɗa e leydi hee gila 1944, kono kadi, sabu toɗɗegol ɓurnooɗo lollirde waawde...

Darapoo keso, jimol kesol, kaalis keso… ‘Muritani keso’ timmii

Ñalnde 28 Noowammbar 2017, araaraay Muritani keso oo weeynaama. Hankadi ko kanko woni darapoo leydi ndii dagiiɗo oo. Ñalnde heen, beytol kesol ngol kadi yimaa. Ñalnde heen kadi hooreejo leydi oo habri wonde ñalnde 1 saawiyee 2018,...

Daartol Aadi bun Saddadi

Ooɗoo Aadi bun Saddaadi wonaa Annabi kono o yontidaama e Annabaaɓe etee o ummii ko e Annabi< Ko o neɗɗo maatinniiɗo e oon yonta sanne, so ko Alla jaɓii maa en paam ɗum e...

Pooɗondiral Al Kods (Jerisaalem) : TRUMP findinii seyɗaane

Donald Trump wasinooma so toɗɗaama hooreejo leydi, maa dirtin joɗnde ammbasaad dowla Amerik, itta ɗum Tel-Aviv faatina ɗum Jerisaalem (Al Kods). O waɗii ko o huninoo, sibu ñalnde 6 desaambar 2017, o fellitii siynude...
Araaraay keso e kiiɗɗo Muritani

Darapoo keso e darapoo ɓooyɗo : Ñaawoore araaraay

E seppo partiiji luulndo njuɓɓinnoo ñalnde aset 16 desaambar 2017, polis jaggii heen sukaaɓe njeeɗiɗo, sabu, e wiyde maɓɓe, mbeeynii darapoo Muritani adan. Ndeen ɓe nanngii ɓe, ɓe nawi ɓe janngo mum to ñaawoowo...
Wuro Kong

Laamlaamu Kong

Laamlaamu Kong, nganndiraangu kadi laamlaamu Watara walla Wattara, ko dowla Afrik hirnaange, dowla juulɗo, goodnooɗo ko idii naatgol koloñaal. O wonnoo ko fuɗnaange rewo Koddiwaar e huunde e Burkinaa e worgo leydi Mali hannde...
Hesniiɓe e baayeeji nannganooɗi ñalnde 28 noowammbar to Kayhayɗi

28 nowammburu 2017: cide nguddinii weendu

En podiino artude e kewu mawningol 28 noowammbar 2017, haa teeŋti noon e nanngal rewɓe maayraaɓe kam e sukaaɓe ɓe baabiraaɓe mum en mbaranoo, sabu mum en weeynude e sarde ɗereeji ina ɗaɓɓa nde...

Daartol Annabi Huudu

Alla toowɗo oo wiyi : “feewde e aadi en etee ɓiyi yummum en ko Huudu, o wiyi “ eehey mon leñol am, ndewee geno, hol ko heɓi on haa ko oɗon ndewa ko wonaa oon ?...
Jaŋde Hiisiwal e feere Sengapuur

Jaŋde hiisiwal  : “feere Singapuur“

E kitaale 1995, 1999 e 2003 ko sukaaɓe Singapuur ngoni hoore kawgel winndere paatungel e hiisiwal. E kitaale cakkitiiɗe ɗee kadi, ko kayri woni hoore to bannge moƴƴude jaŋde hiisiwal e nder leyɗe OCDE. Hol...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA . « Majjere ɓuri bara »

«Majjere ko bara, kono so jontiraaka muusataa». Pulaar dee nde tawnoo ene alɗi, konngol haali fof so hiñaama maa binndannɗe keewɗe ndañe heen. Heddii tan, ko mo woni fof hiñirta ko no faamiri. Tee...

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM) e Ñalngu Nagge

Ñalnde 9/11/2017, sete Tabital Pulaagu Muritani yilliima Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) to joɗnde mum ɗoo, caggal nde winndi ɗum ɓataake, ngam teddinirde ɗum Ñalngu Nagge nguu. Yiilirde Fedde Ɓamtaare Pulaar (Y.NG) ndee kadi...