Jaɓɓorgo Pese Lislaam

Pesol: lislaam

Diine : Ñaawoore muuynidde e enndu wooturu

Kala ɓeen haɗaaɓe (harmirɓe) to asko ina kaɗaa to muynidde (musnidde). Debbo e gorko, so muuynidii dagantaako ɗum en resondirde e denndaangal rewɓe...

Daartol annabeeɓe nayo : Yuusaa, Iliyaas, Ilyas’aa e Sam’uun

Daartol annabi Yuusaa Hono ooɗoo Yuusaa ƴettiti lefol Annabaagu ko caggal Annabi Muusaa, (JKM), o daranii jihaadi, Geno...

Ziyaara noogaas e joyaɓo Ceerno Maajakate Kah to Siwol

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir...

Cumu Daakaa Madiina Gunaas

Hikka kadi, cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 mars 2017. Ko ina tolnoyoo e capanɗe nayo neɗɗo (limoore ndee ina waɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE