Funeeɓe heccondirɓe balɗe 24

0
3845

 

Kaawis goɗɗo kadi. Ma a taw hikka ko hitaande funeeɓe. Ɓeya ko jaggondirnooɓe juuɗe, ɓeeɗoo ko heccondirɓe. Ɓeeɗoo funeeɓe sakkitiiɓe, mbiyetee ko Alexandre e Ronaldo. Heen gooto ina hecci goɗɗo oo balɗe 24. Ɓe njibinaa ko to Boston (Amerik).

Yummiraaɗo oo wiyetee ko Lindalva DaSilva (duuɓi 35) ; baabiraaɗo oo wiyetee ko Ronaldo Antunes (duuɓi 40).

Nde ɓe toɓɓaa haa timmi jonte 24 tan, yumma oo ŋarwi. Safrooɓe ɓee nganndi so ɗaccii o jibinii, sukaaɓe ɓee njogoraani wuurde.

Ɓe pinngi mo ngam dartinde ŋatiwere ndee. Kono ɗuum haɗaani nde ɓamtude balɗe nay caggal ɗuum. Safrooɓe ɓee cakkiti jiknaaɓe ɓee feere : woppude heen gootel yalta (jibinee), ngela heddoo e raŋŋeere hee ko Alla haaji. Nii woni biyeteengel Alexandre ngel woppaa yalti, waɗaa e gooforgal  haa timma.

Kamɓe annduɓe ɓee mbiyi « so reedu wonii ɗiɗo walla ko ɓuri ɗoon, damal  raŋŋeere ina waawi uddaade so gooto heen jibinaama. Heen sahaaji nii maa ngal haɗee uddaade so tawii sukaaɓe ɓee ko timmuɓe, hoto funeere keddiiɗo oo jookaade nder reedu. » Anniya ŋarwinooɓe ɓee, ko waɗde feere mbele cukalel ɗiɗmel ngel ina daña hay so jonte 32 nder reedu yumma mum. Nii woni, Ronaldo  jibinaa balɗe 24 caggal funeere mum.

Nde kabaaru oo rokkaa ñalnde 13/06/2014 ndee, funeeɓe ɓee ina celli, ina e jam. Safrooɓe ɓee mbiyi maa « ndewindo cellal maɓɓe haa ɓe njonta naatde jaŋde, nde mbaawa wiyde won ko ɗum battini e hakkillaaji makkon, walla alaa ». Kabaaru oo hollitii wonde funeeɓe ndañii ɓalli, ina poofa no haanirta nii, tee puɗɗiima muuynude.

________________________________________

Ɓeydol : Funeeɓe, hol jiiduɓe hol ɗuum ?

Funeeɓe goonga goonga ɓee, njiidi toɓɓere : kañtulol gootol e ɓoccoonde wootere. Nanndugol maɓɓe fawii ko e sahaa mo toɓɓere ndee sowii ndee, haa wonti ɗiɗi.

Tataɓal e ko ɗum kewata, toɓɓere ndee sowotoo ko e balɗe ɗiɗi dewɗe e toɓɓingol ngol. Ɗoo, heen funeere fof jogotoo ko saawdu mum ndiyam e wuddu mum bannge. Tataɓe ɗiɗi e ko ɗum kewata (70%) toɓɓere ndee sowotoo ko hakkunde balɗe 3 haa 7 caggal toɓɓingol ngol. Ɗoo, funeeɓe ɓee ndenndi wuddu kono gooto heen kala ina jogii saawdu mum ndiyam bannge. Gootol e nder teemedere (1%), toɓɓere leela feccaade (caggal balɗe 8), oon sahaa kamɓe ndenndata fof (wuddu e saawdu ndiyam fof)…

Wonande funeeɓe fuunti ɓee noon, ɓe njiida hay toɓɓe, alaa ko ɓe ndenndi so wonaa reedu.

Bookara Aamadu Bah,
Ƴoogirde : sante.lefigaro.fr