Haayre Golleere sompii Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar  he Muritani (FƁPM)

0
1339
Catal FƁPM to Haayre Golleere
Catal FƁPM to Haayre Golleere

Lappol pelle pinal Muritani ngam semmbinde dallinannde ɗemɗe ngenndiije ɗe njuɓɓini, wonanii ɓesngu Haayre Golleere fartaŋŋe mawɗo sosde heen Fedde Ɓamtaare Pulaar Catal Haayre Golleere. Hade ɗiin lappi yuɓɓineede, wuro ngoo ɓooyii yiɗde darnude catal.  Hade ɗum nih, tawi mawɓe wuro ngoo e sagataaɓe ɓee kala ɗaɓɓiino nde duɗe Pulaar ndarnetee he leeɗe ɗee kala. Gardiiɗo wuro ngoo, jaɓɓii ngoon miijo batu yuɓɓinaa nder galle makko ñande 15/07/2022 ngam winnditaade yiɗɓe jeyeede e Catal Haayre Golleere. Ñande 17/07/2022, lappol Pelle pinal ɗee naati wuro ngoo, yeewtere mawnde yuɓɓinaa to jehre, mbeefeegu yimɓe ngari nootitaade heen.

Caggal nde Ceerno Muhamel Muniiru Sih udditiri Qur’aan tedduɗo oo ko Bookara Aamadu Bah, hooreejo FƁPM, gardiiɗo lappol ngol, ƴetti konngol, anndinde ɓesngu wuro ngoo faandaare lappol ngol. Nde ngal daawal gasi, o waɗi wejo yowitiingo e nguurndam e golle Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. O haali nafoore wonnde e janngude ɗemngal mum neeniwal, sodorde yaawnde, feɗɗitoore cukalel, waawde heɓindaade ɗemɗe goɗɗe. Jannguɓe Pulaar heewɓe meeɗnooɓe jeyeede e Fedde Ɓamtaare Pulaar, wonanii ɗumen felso goro, arngo e ŋaaŋaaɓe njumpii e ndee toɓɓere.

Gardiiɗo kuuɓtidinɗo ekkol Haayre Golleere, Demmba Umaar Gey meeɗnooɗo gollaade duɗal ɗemɗe ngenndiije, teeŋtinii nafoore fuɗɗoraade ɗemngal mum neeniwal. O anndinii yimɓe duɗe jarriborɗe ɗemɗe ngenndiije sakkitii doosde ko e nder Haayre Golleere. O rokki yeru yoga e elewaaji makko tawtorenooɓe yeewtere ndee, fuɗɗoriiɓe janngude hiisiwal e Pulaar, ko wayi no Umaar Jallo nehooɗo ñaaki, Kaaliidu Maar gollotooɗo e diƴƴe ekn waɗatnooɓe C sukaaɓe adiiɓe heɓde bakuuji mumen nder wuro ngoo.

Ñande 20/07/2022, batu nguu jooɗii to galle Umaar Alhajji Caam e tawtoreede helifaaɓe wuro ngoo, udditi batu nguu ko mawɗo wuro, Jallo Maamuudu. Kanko e almaami jamaa Ceerno Ibraahiima Joop ɓe njeyaa e adiiɓe soodde karte fedde ndee.  Ko ine wona capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo winnditaama, soodɓe karte mumen. Yiilirde ardotoonde catal ngal, toɗɗaa :

Hooreeɓe teddungal : Joop Abuu Hammadi e Umaar Paate Caam

1. Hooreejo :     Abdarahmaani Sih

3. Cukko-hooreejo :        Kummba Maamuudu

4. Koolaaɗo kuuɓal :       Kajjaa Bah

5. Cukko koolaaɗo kuuɓal :         Umaar Alhajji Caam

6. Kalfinaaɗo jaŋde :       Jallo Maamuudu Mori

7. Kalfinaaɗo kumpital e jokkondiral :     Njabel Njaay

8. Kalfinaaɗo ngalu :       Kummba Baaba

Yiilirde ndee waɗii batu cakkitiingu ngam yuɓɓinde heblo heñoraango wonande jannginooɓe ɓee, tawi tuugnii ko he defte Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Nde ƴettii ɗeeɗoo pellitte :

– Udditde duɗe Pulaar nder leeɗe wuro ngoo kala e galleeji seerenɓe

– Waɗde duɗe gaggaaji, tawi njanngintee ko Pulaar

– Winnditde sukaaɓe tuggi duuɓi 6 haa waɗooɓe tolno 6 jaŋde lesre.

Ciimtol Umar Al Hajji Caam

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.