Koode-laaci

Hoodere-laaci Halley (1985)
Hoodere-laaci Halley (1985)

Ina waɗa sahaa, ndoogu feññina koode ɗe laaceeje juutɗe. Ko ɗe poti wonde ?

Ngonka remooɓe maaro Kayhayɗi

Ngesa maaro
Ngesa maaro

Ko ardii fof, ngesa maaro wayi kono yontaaji ɗiɗi : Laamu yamirii yoo golle puɗɗo ñande 15/06/2013, jooɗtiima haa ñande 16 ut, masiŋaaji ngaddaama ndemii gese ɗee fof, kala mawɗo sekteer hokkaama kaalis ngam remde  parselaaji remooɓe. Gooto fof saakii maaro fuɗii, hannde ina yahra e lewru e balɗe 15. Jooni noon, yontii waɗeede enngere, komitee wiyi ngesa (parsel) fof  heɓata ko   saak e feccere.

Siñcaan Njaakiri noddii, pulaagu nootiima

Siyncaan
Siyncaan

Wuro Siñcaan Njaakiri, e ballal Geno yuɓɓinii ñalɗi ɗiɗi pinal pattamlami ñalnde 28 e ñalnde 29 lewru juko hitaande 2013. Ñalnde 27 ndee waaldaa ko jamma gunndabi. Gooto fof ena heppani puɗal naange ngam yiyde ko ŋarɗi e nande ko weltinta fittaandu, deeƴnata hakkille. Kewuuji ɗii mbaɗi ko to duɗal wuro ngoo.

Ñalawma gadano oo, golle ɗee nguddiraa ko quraana tedduɗo. Nde janngoowo quraana oo joofni, rewi heen ko konngol bismaango Arɗo-dipitee Siley Aali Abdul Aali Bah. 

Diine : Ramadaan (2)

Laawol hajju daɓɓol
Laawol hajju daɓɓol

Koorka keefeero e kaangaaɗo :

Koorka ko e dewe Alla jeyaa. Ndeke kaangaado e keefeero mbaawaa wiyeede yo koor ngam ŋakkere kellefuya e ŋakkere diine.
Fawaade e hadiis Aliw yoo mbelemma won e makko (MAWM) o wiyi : hono Annabi, mo jam e kisal ngoni e mum (JKM) oo wiyi : tato ɓeen ko yaafaabe : kaangaaɗo haa sella; ɗaaniiɗo haa fina; cukalel haa waɗta hoyɗitaade, haa ngel hellifee. Naniraa ɗum ko Ahmadu, Abuu Daawuda e Tirmisiyyu.

28/11/1990 “Yargo Inaal”

Ardiiɓe pelle jojjanɗe aadee
Ardiiɓe pelle jojjanɗe aadee

Ñalnde 28 noowammbar 2013 Muritani ina mawnina hitaande 53ɓiire jeytaare mum. Ngoo feeto jeytaare ko sunu wonande ɓesnguuji Muritani keewɗi.

Ko ñalnde 28 noowammbar 1990, 28 kooninke ɓaleejo mbaɗanoo yargo to Inaal  ngam mawninde feeto jeytaare leydi ndii, mawningol kaawningol. Ngoo feeto moddii ƴiiƴam koreeji amen ɗi mbiyaani mbaɗaani.

Hajju Inaal e peeje kese

Ardiiɓe pelle Jojjanɗe aadee
Ardiiɓe pelle Jojjanɗe aadee

Goomu juɓɓingol hajju Inaal hawrii lomtinirde hajju hikka oo, kawrital (miitiŋ) to leegal Siiseem sara jumaa Kattaar. Addani ɓe haaytude yahde toon hikka, ko sabu mum hawrude e woote.

«Min pellitii naatinde mawningol ñalawma oo e gadda ndonaandi aadeeri kam paltoor gonɗo e leydi ndii, e ɗaɓɓirde laamu nguu nde ɗooftotoo konngol mum ngam ñawndude oo doosiyee »

Woote : Muritani yaltaani jiiɓru tawo

Woote kooninke
Woote kooninke

Hankadi dey nattii gubbe, ɓayri woote ndawii ñalnde 23 noowammbar 2013, ngam cuɓagol depiteeji e diisneteeɓe. fotde 1 200 000 neɗɗo ina mbinnditii e doggol woote hee, 71 parti ina njeytoraa heen. Kanndidaaji ɗii ko 440 (heen 428 ummorii ko e partiiji hee, 12 ko kaɓɓondire partiiji). Ɓee fof noon njiylotoo ko jooɗaade e 147 siis asaambele ngenndi (wonnoo ko 95 fat), tawi heen 20 ko rewɓe ndesanaa ɗum en.

Niɓɓinirki ɓowɗi

Ɓowngu
Ɓowngu

Eɗen keewi haalde ko faati e ɓowngu e ɗii sahaaji. Eɗen nduttoo heen kadi e oo sahaa mo ɓowɗi tampini yimɓe no feewi haa e nder Nuwaasoot sabu caragol beeli donkaaɗi yo kor gila ƴiiwoonde mawnde wattindiinde toɓde e laamorgo hee jamma alet 15/09/2013 jofi altine. Kono ngolɗoo ko kabaaru belɗo, so wiyeede, won feere yiytaa daɗndoore aadee e kullon ciiɓotookon ƴiiƴam yimɓe.

Manndelaa, hono maa alaa !

Manndelaa
Manndelaa

E nder ɗiiɗoo duuɓi 24 ɗi o yalti kasoo, innde Mandelaa jeyaa ko e inɗe ɓurɗe darjude e winndere ndee. Hay gooto waawaa limde tokaraaɓe makko walla boowe, maa pomuuji, laabi, maa pelle ekn .. inniraaɗi, walla innitotooɗi Manndelaa. Pelle biyeteeɗe « Madiba » ina keewi, hay caggal Afrik worgo.

Hoodere mawnde ñifii to Afrik worgo : Mandelaa wayniima

Manndelaa e Winii
Manndelaa e Winii

Nde hoodere mawnde siirtii e asamaan fof, mawɓe ina keewnoo wiyde « won ɗo neɗɗo mawɗo wirnii hee ». Hoodere-laaci ISON ma a taw arnoo ko habrude maayde Nelson Mandelaa. 

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

faty3.jpg