NASA yiytii tagofeere hoɗotoonde

Quintana 4HR-2-1200
Quintana 4HR-2-1200

Annduɓe NASA njiitii ko sakkitii ko huunde haawniinde, so tagofeere nde jeyaaka e yuɓɓo naange tawi nguurndam ina aaɓnoo e dow mum, tawi kadi ko nanndunde no feewi e Leydi men ndii.

Mawneeki mayre kadi woɗɗondiraani e mawneeki leydi men ndii.

Diine : njuulu (jokkere)

Juulooɓe
Juulooɓe

 

Habbiraango juulde : hono yeewtere Aliw (yo mbelemma Alla won e makko -(YMAM)) wiyi: “nelaaɗo Alla (MJKM) wiyi: coktirgal juulde ko laaɓal, kono teeŋtinta ɗum ko habbirde, uddirtee ko salminde.” Naniraa ɗum ko Saafiyu, Ahmadu e Abuu Daawuuda e Ibnu Maajah e Tirmisiyu.

Konngol Harameeji Jeeɗiɗi

Harameeji
Harameeji

1. Buuɗal yurmeende

2. ƴellitiingal e innde Geno

3. Yo jam ñallu haa to ciiñciiɗe-ma kaaɗi.

4. Ɓesngu ina e wuro, jawdi ina sarii e ladde harimaaji

5. Yo yiitere-ma reen

Petroŋ haa heewi !

Natal ciggirɗe petroŋ
Natal ciggirɗe petroŋ

Wonaa fuunti, wonaa tinndol, ko goonga laaɓɗo, ko kabaaru koolkisaaɗo, goongɗinaaɗo : petroŋ ina waawi feewnireede ndiyam geec. Ko ɗum woni ko annduɓe "konu-diƴƴe" leydi Amerik mbaɗi, so waylude ndiyam geec, mbaɗta ɗum kuɓɓirɗam (carburant). Ɗum noon US Navy udditii yonta petroŋ mo alaa ɗo haaɗi. 

Ganndal “SAWRU”

Muusaa Aamadu Jallo
Muusaa Aamadu Jallo

"Wonaa koyɗol, ko e ejol! Ko e hitaande 2009 wonnoo. Ɗum arani mi ko miɗo ummii e paawngal muusngal, tawi miɗo leltii subaka hedde waktu jeetaɓo (w.8) miɗo woni hakkunde ɗoyngol e pinal, njiy-mi cabbi haa keewi : ɗii ko juutɗi, ɗii ko daɓɓi, ɓuɗti e cewɗi. Won e majji kadi ko kofiiɗi, ina waɗi heen portiiɗi. Miɗo nana kadi ko wayi no bawɗi maa buubaaji walla taballeeji e sabareeji ina nduƴƴa.

Tiggu welete haljinde jinnaaɓe mum !

Tiggu ina woya
Tiggu ina woya

E wiyde Doktoor sukaaɓe biyeteeɗo T. Brazelton, tiggu ina jogii ko famɗi fof gulaali (bojji) jeeɗiɗi (7) ceertuɗi : bojji heege, bojji haaɓre, bojji muus reedu, bojji waasde wellitaade, bojji pooƴtagol so hiirii (ganndiraɗi bojji jamma)

Kono won ko anndanooka e bojji tiggu. Wiɗto wooto ina bayyinaa ko ɓooyani koo e jaaynde Daily Mail tawi waɗi ɗum ko annduɓe to duɗal jaaɓihaaɗtirde Harvard

Njillu ‘Cifti e Daari’ to Jowol

Jaɓɓongal
Jaɓɓongal
Jaɓɓongal
Jaɓɓongal

E bismaango Fedde Nehooɓe jawdi Jowol e gardagol Jeynaba Buuɗi Abdul Soh, Fedde Cifti e Daari e gardagol Abdullaay Njaay yilliima Sahre nde wajjuɓe Ndeeni, ñalnde 3 e 4 lewru seeɗto (mars) 2014.

Demmba Bari to Kayhayɗi : Jaŋde, Renndo e Ganndal

Kayhayɗi
Kayhayɗi

Ceerno Demmba Aamadu Bari, mo Tufnde Ganndal hakkunde makko e Mammadu Demmba Sih, yoo Alla wuurno ɓamta daraniiɓe pulaar, yuɓɓinii hiirde mawnde ñalnde Aljumaa 18 Abriil 2014 to wuro kayhayɗi laamorgo Diiwaan Gorgol, e leegal Gurel Saŋe.
Tawtoraama yeewtere nde terɗe Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar to Kayhayɗi e ngenndiyaŋkooɓe heewɓe, ina jeyaa heen : Sammba Gata Bah, 

Baaba Maal haastaaka tawo e Bagodin

Baaba e njaatigeeɓe mum
Baaba e njaatigeeɓe mum
Baaba Maal e Mayram Saawo
Baaba Maal e Mayram Saawo

 

E hitaande 2012, ñalnde 1 e ñalnde 2 lewru jolal,  ɓesngu Bagodin e kuuɓal, Harlaw, Dekle e Maalum bisminooma Baaba Maal e Daande Leñol e nder wuro Bagodin, teddini ɗumen teddungal ɓooytowal daarteede. 

EERAANGO : Mballee FOOYRE ƁAMTAARE !

Fooyre Ɓamtaare
Fooyre Ɓamtaare

Fooyre Ɓamtaare, jaaynde wootere wajjere yaltoore e Muritani tawi ko e ɗemngal ngenndiwal, nde nganndu-ɗaa jeyaa ko e jaayɗe ɓurɗe duumaade, ina sokli ballal yimɓe fof. 

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorgel MSKLC

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience