Aamadu Bah ɓurɗo lollirde Bastel Bah gooto e naalankooɓe Nuwaadibu !

0
1848

E gooto e tonngooɗe men ɓennuɗe en mbiyii no maa en njokkondire e Aamadu Bah ngam waɗde winndannde faytunde e makko:

F.Ɓ: Aamadu Bah,holi wuro ngo njeya-ɗaa?

A.B: Feeralla

F.Ɓ: Holi hitaande pellit-ɗaa wonde naalanke?

A.B: Hitaande 1998.

F.Ɓ: Holi yiɗde maa e naalankaagal?

A.B: Ko idii fof wallitde lenyol ngol no ɓamtorii caggal ɗum ko ƴeewde no ƴellitorii-mi banngeeji ɗi kala.

E gooto e tonngooɗe men ɓennuɗe en mbiyii no maa en njokkondire e Aamadu Bah ngam waɗde winndannde faytunde e makko:

F.Ɓ: Aamadu Bah,holi wuro ngo njeya-ɗaa?

A.B: Feeralla

F.Ɓ: Holi hitaande pellit-ɗaa wonde naalanke?

A.B: Hitaande 1998.

F.Ɓ: Holi yiɗde maa e naalankaagal?

A.B: Ko idii fof wallitde lenyol ngol no ɓamtorii caggal ɗum ko ƴeewde no ƴellitorii-mi banngeeji ɗi kala.

F.Ɓ: Holi no foti lefi ɗi njaltin-ɗaa tawi ko lolluɗi?

A.B: E oo sahaa hay lefol gootol mi yaltinaani sibu woni yaltinde lefol ko jaltinaangol e istijo(studio).Tawii noon ko lefi gaay-gaay mi seeraani e  waɗde.

F.Ɓ: Mbele won humpito njogi-ɗaa e naalankaagal?

A.B: Mi janngaani ɗum kono tan mboɗo finani ɗum.

F.Ɓ: Mbele aɗa jogii ɗoftooɓe (wallitooɓe)?

A.B: Maasa-Allah,ene jogaa haa teeŋti noon ɗo e Nuwaadibu pelle pine e pelle gure ɗee fof ene ndarii wallitde mi.

F.Ɓ: Nde pellit-ɗaa wonde naalanke a sos goomu walla won ɗo ndew-ɗaa?

A.B: Ngadii-mi wonde ko e goomu naage pinal rewi heen ko faar mo Nuwaadibu refti heen ko yaakaare lenyol caggal ɗum cos-mi goomu yarlitaare lenyol.

F.Ɓ: Holi njilluuji ɗi mbaɗ-ɗaa e nder diiwanuuji men?

A.B: Ngadii-mi yillaade fof ko Baabaaɓe e hitaande 2003 rewi heen to galle sukaaɓe Nuwaasot e leegal Elmina e hitaande 2005 refiti heen ko suweyraat e hitaande 2006 caggal ɗum e hitaande 2008 mi yilliima Aramsaare e Madiina njaayɓe e Ndakaaru to  galle nanondiral kermesaar e gudduɗe Joopɓe.

F.Ɓ: Mbele won ko naalankaagal ngal fuɗɗii jibinande ma?

A.B: So tawii ko to Faggudu suwaatawo to bannge yimɓe ko mawɗum no feewi sanne.

F.Ɓ: Holi caɗeele ɗe njiy-ɗaa e naalankaagal?

A.B: So wonaa to jinnaaɓe sibu ɓe paamaano fayndaare am.Ɗum tagi mi woppii ko ena tolnoo e duuɓi tati ngam anyde luurdude e maɓɓe Caggal nde ɓe paami wonde naalankaagal ngal alaa ko boni heen ɓe mbatti-ndii ko jaɓde e duwaade.

FƁ: So tawi won yiɗɓe jokkondire de e maa holi laabi ɗi ɓe poti rewde?

A.B:To jokkondiral ko Abuu Jallo woni gardiiɗo goomu o(manager)ko kanko toppitii ɗeen geɗe noddirgel makko 643 94 07 tongoonde am ko 696 98 40.

F.Ɓ: Abuu jallo Allah waɗii aɗa tawtoraa yeewtere nde ko aan kadi woni gardiiɗo goomu o hoi ko ngandu-ɗaa e Aamadu Bah ?

Abuu.j: Ko neɗɗo newiiɗo dimo jom gacce keewɗo nehdi e yarlitaare;darniiɗo ɓamtaare lenyol ngol no feewi sanne .

F.Ɓ: Aamadu Bah,Abuu Jallo on njaaraama.

Abuu Kan Nuwaadibu