Rogere jannginooɓe Pulaar yaltii to Kayhayɗi

1
1805

 

Ñalnde mawnde 18 duujal fedde nde wonaa laamuyaŋkoore “ONG/ESE”(jaŋde-cellal-taariindi) e ballondiral catal Fedde Ɓamtaare Pulaar  ɗoo e Kayhayɗi, yuɓɓinii hiirde mawnde ngam dokkirgol seedanteeje e wuro Kayhayɗi. ko ina abboo 26 Ceerno keblaama tawi ko e ɗemngal Pulaar, kamɓe janngannooɓe ɓee, ɓe nginniraa ko rogere Mammadu Sammba Joop Murtuɗo. Ko ɓeeɗoo ngonnoo seernaaɓe : Gumaalo Umaar soh, Abuu Siidi Wele e Saydu Siise Jaw. Sukaaɓe ɓee njanngii ko ina tolnoo e lebbi jeetati, hakkunde kitaale 2011 e 2012. Ngenndiyankooɓe mawɓe tawtoraama ndeeɗoo hiirde, ina jeyaa heen : Bah Sammba Gata, hooreejo Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar ɗoo e Kayhayɗi , Aamdu Jaw, Aamadu Tijjaani Jeew, Aamadu Lih, Sammba Ndonngo, Usmaan Caw,  Umaar Mammadel, Bun Umaar Kan, Jah Maamuudu e woɗɓe.

E konngol gooto e terɗe fedde ndee, ɗeeɗoo golle ina poti jokkude sibu ɗum, e ooɗoo sahaa, fedde ndee woni ko e heblude rogere woɗnde.  E wiyde makko ɗeeɗoo golle naatti ko e nder mbaadi haɓde e humambinnaagal e nder leydi men. Hiirde ndee fuɗɗii ko e njontu 18ɓo, ginol golle hiirde nde ko ni siforii :

• Konngol ɓuraana tawi janngi ɗum ko ibraahiima jibi saawo.
• Konngol bismaango hoɓɓe.
• Konngol seernaaɓe
• Ciimtol nguurndam Mammadu Sammba Joop Murtuɗo.
• Dokkirgol seedanteeje.
• Konnguɗi hoɓɓe bismanooɓe.
• Jime e njalniika.

Doggol heblaaɓe

 • Ibraahiima Jibi Saawo
 • Habii Aadama Jallo
 • Ibraahiima Abuubakri Jallo
 • Belal Sammba Bah
 • Haaruuna Abuu Jah
 • Abuu Aadama Bah
 • Muusaa Ibraahiima Soh
 • Haaruuna jallo
 • Saada Aadama Soh
 • Muusaa Maamuudu Soh
 • Faati Aadama Jallo
 • Maryam Aamadu Soh
 • Jeynaba Aamadu Soh
 • Jaariyata Abuu Bah
 • Ummu Hammadi Soh
 • Bah Mammadu Muusaa
 • Hammadu Muusaa Bah
 • Hawoli aadama Jah
 • Huley Usmaan Bah
 • Aminata Aadama Jah
 • Maamuudu Alasan sih
 • Hawa Maamuudu Ñaan
 • Aysettu Kulibali
 • Huley Jah
 • Karjatu Mammadu Deh
 • Sileymaani Sammbu

Usmaan Ñaan / 46 53 38 80

YOWRE 1

Comments are closed.