«Ceb-ceb» haa nder kaalis konu !

0
899

Ina wiyee wonde, e laamu Maawiyya, ‘gabesi’ (bonannde jawdi ɓurtunde : konngol Muhammed Abdel Asiis) ko huunde huuɓtodinnde wonnoo, sibu ko yimɓe heewɓe mbaɗatnoo ɗum. E laamu Abdel Asiis noon, « jeyi ‘gabesi’ tan ko yimɓe seeɗa, heƴɓe. Ɗumɗoo, hay jahoowo e mbedda tan, ina waawi teskaade ɗum.» E wiyde waɗooɓe politik ɓee noon, «Muritani meeɗaa waade nii bonde ! »

Ina wiyee wonde, e laamu Maawiyya, ‘gabesi’ (bonannde jawdi ɓurtunde : konngol Muhammed Abdel Asiis) ko huunde huuɓtodinnde wonnoo, sibu ko yimɓe heewɓe mbaɗatnoo ɗum. E laamu Abdel Asiis noon, « jeyi ‘gabesi’ tan ko yimɓe seeɗa, heƴɓe. Ɗumɗoo, hay jahoowo e mbedda tan, ina waawi teskaade ɗum.» E wiyde waɗooɓe politik ɓee noon, «Muritani meeɗaa waade nii bonde ! »

Ɓe mbiyi ko ɗum nii saabii hannde, laamu nguu wondaaka laabi sariya, wondaaka hakke koɗdiigu, wondaaka nanondire waɗdanoo, e ngu na riiwa tumarankooɓe, e ngu huutoroo kaalis konu e «ceb-cebaaji », e ngu soka kala jula kaljinɗo njulaagu maggu. A suusaa hay salminde neɗɗo ɓalliiɗo mo ngu waɗdata : yeru mum ko ofiseeji nanngaaɗi sabu tan calminii ɓalliiɗo guutanaaɗo.

E wiyde wul Weddaadi, « gabesi wul Abdel Asiis yettiima kaaɗtudi, sibu o diwtii ƴettugol kaalis bidsee leydi, o yahii haa e booynagol keɓe leydi, ko wayi no nanondiral awo baɗdangal e sosiyatee sinuwaa biyeteeɗo Poly Hondon, kontaraaji oogirɗe e ko wonaa ɗum tan ».

E wiyde wul Lemmaat, depitee RFD, en ɓooyii yiyde, en ɓooyii nande, kono en meeɗaano nande «neɗɗo ƴettii kaalis konu leydi, dogdii heen», ko lolliri hannde «hafeere wul Kumani». Tee oon kaalis ko keewɗo no feewi, sibu o tolniima e feccere miliyaar ugiyya. E wiyde yimɓe, ko jooni tan ɗum suurtii, kono ko ɓe ɓooyɓe «ƴettude kaalis konu aɓe njuloroo, ɓe pecca ngañaari ndii e huunde e mawɓe konu».

Ko ɗee geɗe tagnoo waɗooɓe politik heewɓe wiyde wonde «bonannde jawdi ndee ɓuri wonde ko e konu hee, kono ronkaama yo Koro Dowla (Contrôle d’Etat) yetto toon ».

Muttaar

————————-

  • Tesko : Abeidi wul Khumaani woni takkanooɗo dirtinii kaalis konu e ballal mooftoowo kaalis konu kam e yimɓe woɗɓe (koninkooɓe e siwil en). Ina wiyee wonde Abeidi wulaani, jaɓii wonde heɓiino 700 000 mb, woni wiyi, ɗo woni ɗoo, hay mbuuɗu jogaaki. Kaalis oo, ina wiyee kadi ko njoɓdi soldateeɓe wonande lewru feebariyee 2013.