Fotde men : holi ko woni rafi renndo men hannde?

0
1724

To bannge pinal, en ngoppii ko men tee eɗen nganndi, “kala goppuɗo pinal mum nanngata ko ngal janono, moƴƴinana jeyɓe kanum boniree”
To bannge faggudu, subaka fof e Alla ko en woytiiɓe basal. To bannge renndo, jokkere enɗam nattii, aduna wontii aduna hoyre am hoyre am, hay gooto woƴaaka banndu am walla horeeru am. To bannge dawrugol, ɓiɓɓe yumma ceerndii kiraaɗe, ɓiɓɓe baaba mbonondirii.

To bannge pinal, en ngoppii ko men tee eɗen nganndi, “kala goppuɗo pinal mum nanngata ko ngal janono, moƴƴinana jeyɓe kanum boniree”
To bannge faggudu, subaka fof e Alla ko en woytiiɓe basal. To bannge renndo, jokkere enɗam nattii, aduna wontii aduna hoyre am hoyre am, hay gooto woƴaaka banndu am walla horeeru am. To bannge dawrugol, ɓiɓɓe yumma ceerndii kiraaɗe, ɓiɓɓe baaba mbonondirii.

So mi hulaano, mi wiya hay diine men ene waɗi ko ñiŋetee, sabu “mi yiɗaa pinaa mi yiɗaa tinaa”. Tee eɗen nganndi, Joomiraaɗo wiyi ko “Yiɗan bannde ko njiɗan-ɗaa hoyre maa koo”. Neene ko sukuña noon, ko ɓiɓɓe yumma tan mbaawi ɗum haaldude wonta jam. So tawii noon yiɗde hoyre mum ko yiɗde leñol mum, waɗde yiɗde leñol ko waawde joofaade caɗeele mum daroo e yiylaade ko safriri ɗum en. E sahaa nde celle ƴellitii haa safrooɓe ceeki deedi, nde laaɗe mbaɗti diwde haa ndaɗtii ciile kammu, nde jamɗe mbaɗti dogde ene pompoo duleeɗi ceeɗu, haa hannde eɗen ndippa ɗo gootel, ellee ɓe janngo faaynaani.

Eɗen nganndi kay, mo ñemmbaani maayɓe ɓurataa wuurɓe.

Waɗde so en njiɗii dañde sagataaɓe annduɓe anndinooɓe en peewal, so en njiɗii pinal men jalba yaynoo wela yeeɓde no lewru sappo e tatiiru fuŋŋiniindu e hakkunde asamaan bakaajo mo woodaa kaɗooje, FOTDE MEN ko dartaade seeɗa, njuurnito-ɗen ellaaji men, kaɓen e ɓerɗe mbele njiɗen ko nafata en, nafa renndo men, njiɗanen hono men ko njiɗan-ɗen koye men.

  • Kaɓoro ɗen basal men golle
  • Ndiiwiren majjere men jaŋde
  • Kulɓiniren añɓe men dental
  • Yoo Alla wallu en, kono yo a taw en mballii tawo koye men.

Malal Sammba Gise