Demmba Bari to Kayhayɗi : Jaŋde, Renndo e Ganndal

0
2217

Ceerno Demmba Aamadu Bari, mo Tufnde Ganndal hakkunde makko e Mammadu Demmba Sih, yoo Alla wuurno ɓamta daraniiɓe pulaar, yuɓɓinii hiirde mawnde ñalnde Aljumaa 18 Abriil 2014 to wuro kayhayɗi laamorgo Diiwaan Gorgol, e leegal Gurel Saŋe.
Tawtoraama yeewtere nde terɗe Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar to Kayhayɗi e ngenndiyaŋkooɓe heewɓe, ina jeyaa heen : Sammba Gata Bah, Muhammadu Aadama Bah, Mammadu Baaba Sih, Umaar Mammadel, Aamadu Lih, Aamadu Tijjaani Jeew, Caaw Usmaan, Kan Muusaa, Gumaalo Umaar Soh, Aliw Ñaan, Haamiidu Jaawara, Bah Siree Umaar, Huley Jah, Jeynaba Ñaanel…e woɗɓe en mbaawa limtude.Yuɓɓini hiirde nde ko duɗal Gurel Saŋe e Gardagol Ceerno Ñaanel, duɗal daringal ina njanngina pulaar. Darnde almuɓɓe duɗal ngal yooɗii.

Hiirde ndee udditiraa ko konngol joomiraaɗo e daande Yuusuf Joop, caggal ɗum ko musiɗɗo Aamadu Tijjaani Jeew bismii banndiraaɓe, haali innde gooto fof, haali sifaa ɗemngal pulaar e nder Afrik, o haali faayiida janngude ɗemngal ngal, o haali kadi faayiida duɗal ngal.

Demmba Aamadu Bari ƴetti konngol o wiyi yeewtere ndee tuugnii ko e toɓɓe tati Jaŋde, Renndo e Ganndal. O wiyi leƴƴi ndaɗondiri ko e ɗemɗe. O jaabiima ɗeeɗo naamnde :hol nafoore jaŋde ɗemɗe ngenndiije? Hol ko ɗum yahata? o wiyi janngude ɗemngal goɗngal fotaani wonnde teppol, ruttaade bonaani, so tawii to paaɗaa too hoolnaaki. O wiyi en mbaawaa ɓamtaade gaa gaa pulaar, gaa gaa en njaɓaani janngude pulaar, tee kala leñol ɓamtii ko e ɗemngal mum. E wiyde Demmba Aamadu Bari, Pulaar ina leppina maafe, ina humta haaju, ñalawmaaji Pulaar ndariima, woto mo heedi caggal. Ko feewti e dental, hol no dental heɓortee? Hol nafoore dental? So tawii yimɓe ndenntii kulete, ndokkee fotde mum en haa timma, gooto fof yo jaɓ hawreede, ina weeɓi, ina saɗti. O gayniri wonnde ɓamtaare fawii ko e dental.

Caggal ɗum heewɓe kaali ko waɗi faayiida. Idii haalde ko Mawɗo Sammba Gata Bah, ngenndiyanke hanki gila hannde araani, heddiiɓe ɓee gooto fof ɓeydii haala moƴƴa, almuɓɓe duɗe ɗe njimii jimɗi baɗɗi faayiida, hiirde ndee welii sanne, rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe fof mbeltiima. Hono ndeeɗoo hiirde e heewde faayiida wayrii waɗde, tawtoranooɓe fof mbeltiima no feewi. Hiirde ndee waɗii ngartam no feewi.

Eɗen njakorii, e ballal Alla, maa hiirde ndee won sabaabu ƴellitagol jaŋde pulaar e wuro Kayhayɗi.

Usmaan Ñaan, Nod: 46 53 38 80