Usel Fari Soh e pittol gorko mo nuunɗaani

0
986

So nguyka, so ñenngi, so jamfa, ko waawi heen wonde fof biyeteeɗo Usmaan Fari Soh lollirɗo Usel Fari Soh yanii e pittol gorko mo nuunɗaani walla mbiyen o jamfaama jamfa kaawniiɗo ñalnde alkamisa 26 siilto hitaande 2014 to gaaraas Ɗalhaya e nder wuro Kayhayɗi. Heedde midi gorko gooto ari e makko, naamndii mo so tawii ko kanko woni Usel Fari dognoowo oto hakkunde Ɗalhaya e Kayhayɗi e nder diiwaan Gorgol. Usel wiyi mo eey ko kañum.

Gorko oo wiyi mo ena jogii ɓataake feewde e jamaa Ɗalhaya. Usel heɓi ɓataake oo fiyi mo e koyngal tuuɓa. Jiifa kaa ena waɗnoo kaalis fotde 97300 mbuuɗu.

Caggal ɗum, gorko oo wiyi mo ko ɓiy Ceerno Hamdu Rabbi Njaac to Madiina Njaacɓe¨(yo Alla wele golle makko), yo o weertu juuɗe makko, rokka mo duwaaw. Usel weerti juuɗe, gorko oo duwii haa gasni, ɓe mbaynondiri. Gorko naatti e leeɗe Kayhayɗi, Usel huɓɓi oto mum, fayi Ɗalhaya.

Ɓooytaani woodi garɗo e makko, kanko Usel ena ndaara weccet. O weddii junngo e jiifa ngam yaltinde ceede, junngo ngoo alaa ko hawri so wonaa ɓataake ena husginii e nder jiifa. Kono ko wiyetee kaalis kam alaa toon. Nii woni, o yaltini ɓataake oo, o seeki mo, o tawi heen ko kaayitaaji simoŋ ena leemondiri. Limoore kaayitaaji leemondirɗi ko 36 ɗerewol. Ko ɗoon a faami ko o jamfaaɗo.

Usel Fari ko sofeer oto hakkunde Ɗalhayab e Kayhayɗi, rewrude e Maafoondu, Loƴol, Madiina Mbaayɓe, Marayse, Wuro Gijili, Jiinge, Lobbudu e Awoalalynaat. Omo anndiraa nuunɗal e peewal, laaɓde reedu, yankinaare e wonde sehil yimɓe fof.

Eɗen mbeddoo eeraango feewde e hilifaaɓe diine nde mbaɗtata hakkille sabu won huutortooɓe jimmeeji mumen e inɗe mumen ngam lorlirde miskineeɓe. Ko noon ne kadi njeertinirten banndiraaɓe nde ndeentotoo ɓe nganndaa sabu won gannde mbaɗti huutoreede ngam boomde laaɓɓe deedi, ɓe ndeentaaki.

Laamu nguu kadi ena foti waɗtude hakkille sabu ko kañum ɓuri waawde nehde e haɓde e cangarte mbayɗe hono nii.