Muritani : Haala e golle e baɗle

0
1813
fenaande.jpg

Suudu sarɗi wiyeteendu Senaa nduu, ɓenninii e joɗle mum jawtuɗe ɗee, e gardagol Al Hajji Abdul Bah, eɓɓaaɗe sariya tati (3). Heen wootere yowitii ko e « ƴettugol feere ngenndiire » ngam haɓaade « leeptugol ».

Suudu sarɗi wiyeteendu Senaa nduu, ɓenninii e joɗle mum jawtuɗe ɗee, e gardagol Al Hajji Abdul Bah, eɓɓaaɗe sariya tati (3). Heen wootere yowitii ko e « ƴettugol feere ngenndiire » ngam haɓaade « leeptugol ».

Eɓɓaande ɗiɗmere ndee lomtii ko sariya 2013/011 pawoowo kuuge warhoore aadee e kala baɗe njiyaagu walla leeptugol. Eɓɓaande tataɓere ndee yowitii ko e kuuge paweteeɗe e baɗe njiyaagu. E wiyde kalifu ñaawoore, « sariya gadano oo ko ngam tabitinde ko leydi ndii hunaninoo leyɗe goɗɗe ɗee, kam e ɗooftaade jamirooje diine men e doosɗe leydi ndii.» E wiyde makko, « hankadi hay gooto daɗataa e kuuge baɗe leeptugol ».  Huunde haawniinde ! « Njiyaagu ko warhoore aadee » kono haɓotooɓe njiyaagu ina ñaawee kasoo ! “hankadi hay gooto daɗataa e kuuge baɗe leeptugol”, tawi pelle darniiɗe jojjanɗe aadee ñalnde kala ina cuurta baɗe bonɗe ɗe huunde e doole kisal leydi ndii ngollotoo yimɓe !

Yeru ɗuum ko bayyinaango CSVVDH (Comité de Solidarité) ñalnde 13 ut 2015 ngam suurtude haala e golle e baɗle bonɗe. Ina winndaa heen « E oo kikiiɗe (12 ut 2015), hedde w18, poliseeji njaggii, leeptii, ƴattii suka ɓaleejo sanɗa muritaninaajo… »

(…) « Ɓe ngonnoo ko e raddude tumarankooɓe ɓaleeɓe, haa teeŋti noon e Senegaalnaaɓe, saraaji laawol Nuwaadibu, hedde Big Market. » Suka oo wirtii ɓe, “haawaa golle bonɗe ɗe ɓe ngollotoo ɓee tumarankooɓe, o dartii… O woni e noddude yumma makko, mo nganndu-ɗaa ko kaɓantooɗo jojjanɗe aadee. O ƴettori heen foto ngam seedanfaagal, o jolti e oto makko o yahi ».

« Ɓooytaani polisee e sanndarma paddii mo saraaji kilinik Ibn Sina, ɓe ɗoofi mo e oto makko, ɓe ngoni e lappude mo, hade maɓɓe nawde mo forso ».

Ɓe piyi mo haa ɓe ngaañi mo. Ko ɓuri bonde koo kadi, ko ƴattooje bonɗe rasismayeeje ɗe ɓe ƴattii mo e safatoore… » .

« Hannde beeli yoga e ɓaleeɓe ko ko owi. Won heen kultii hay yaltude boowal sabu hulde yaltineede leydi mum en e taccineede. »

Ko teskini hannde e leydi ndii, ko kuule moƴƴe ƴetteteeɗe, ƴettirteeɗe ngam deƴƴinde yimɓe, e golle bonɗe, luulndiiɗe ɗeen kuule golleteeɗe les : Gartugol taccinanooɓe jokkii caggal kuudetaa 2008, kono hay hujja gooto e hakke gooto ɓe keɓtaani, so wonaa jokkude e wonde tumarankooɓe nder leydi mum en, walla fiyeede so ɗaɓii hujja mum en. Wiyanooma ko laamu miskinɓe kono hannde fof miskinɓe ɓuri torkude e lohde.  Wiyanooma ko kaɓgol e “mufsiddin en, wonndunooɓe e laamu Maawiyya”, kono ɓeen ngoni e laamu hee haa hannde. Wiyanooma maa njeenaari e bonnugol jawdi haɓe, kono hannde fof ndi ɓuri yaajde, jawdi ɓuri waawde bonneede e geɗe ɗe ngalanaa ɓesngu nguu e leydi ndii hay ngartam ngootam.

Ɓe mbiyiino maa ɓe lomtinan toranooɓe e warngooji kitaale 89-91, kono tabitinaa ko politik joñgol ɓaleeɓe e fuunti e loppitgol ngenndaagal ɓaleeɓe rewrude e binndital paltoor, loppitgol gese mum en e nokkuuji durngo ndariindi mum en…

Kuule karminooje njiyaagu keewɗe ina ƴettee ñalnde kala, kono won e haɓotooɓe ɗum nana nder kasoo. Wiyaa ko wellitaare e potal  e demokaraasi, kono hay heen gootel laataaki : pelle ɗiɗi calaaɗe heɓtineede ko FPC e RAG tawi joom mum alaa ko njiɗi so wonaa dañde no kaaldi miijo mum en. Podooje baɗanooɗe fof laatiima henndu yahooru nduya.  Wiyanooma ko kisal, kono hannde fof kulol ɓuri yaajde e leydi hee, sabu njannguuji saaysayeeɓe e warngooji … Ñalnde fof ko ɓiɓɓe walla koreeji ɓeen jogiiɓe leydi ndii, nanetee pellii gaa, pellii too … Hay lewru ndu gollotooɓe Suwoyraat podananoo, laatiima koyɗol muumo…

Jiɗɗo yiytude laawol kala, yo heɗo ko ɓe kaalata, annda ko ko luulndii ɗum woni ko golletee !

Muttaar