Ndeke Maraysa wonaa Tintaan !

0
1380
CIMG0474.jpg

Ɗalee haa yawaare laaɓa  moƴƴaani e ɓuraaɗo doole.  Ko ɗuum woni ko heɓtii wuro Maraysa, hakkunde mum e jagge jooɗaniiɗe  laamu e diiwaan oo caggal ƴiiwoole muusɗe rewam toɓnooɗe. Ngam sufande banndiraaɓe kabaruuji jowitiiɗi e ooɗoo jaayya, nulaaɗo Jaaynde  Fooyre  Ɓamtaare yilliima nokku oo.

Ɗalee haa yawaare laaɓa  moƴƴaani e ɓuraaɗo doole.  Ko ɗuum woni ko heɓtii wuro Maraysa, hakkunde mum e jagge jooɗaniiɗe  laamu e diiwaan oo caggal ƴiiwoole muusɗe rewam toɓnooɗe. Ngam sufande banndiraaɓe kabaruuji jowitiiɗi e ooɗoo jaayya, nulaaɗo Jaaynde  Fooyre  Ɓamtaare yilliima nokku oo.

Ƴiiwoonde moolanaande toɓii ñalnde alarba 12 lewru juko 2015 e wuro Maraysa to tunndo Ligisayba Gorgol haa waɗi batte muusɗe. Tuggude e weenndoogo haa naange darii e feññaange(feeñ-naange) walla kirsal layyaaji, maraysanaaɓe ndarodii ko e ndiyam, hakkunde horsude e weccude. Asamaan ena ƴaaroo ndiyam dartinaani, waameeji goɗɗi ena ngummoriima saŋre to bannge worgo ena njuppa e wuro ngoo. Waɗaani maayɓe kono mahateeje keewɗe njaniii, ndammiri cewndi keewndi yahdii e waame.

Nde wuro Maraysa aandi e ndiyam noddi wuro Jiinge ngam faabeede. Sagataaɓe ngardi e kaɓirɗe, ngardi e keewal, nootitii, mbaɗi gaawi e gammbi ngam ɓoccitde wuro e ɗemɗe ndiyam.

Almaami wuro ngoo hono Ceerno Mohammadu Alhajji Abuu Jallo hollitii wonde ena yahra hikka e duuɓi 60 walla e 61 kono meeɗaani yiyde toɓo wayngo hono nii e heewde doole e bonnude

To bannge jagge jooɗaniiɗe laamu ɗoon e nokku hee gila e meer, perefee haa heɓi goforneer diiwaan oo tintinanooma gila nde tanaa oo waɗi ndee kono alaa heen mo konngol mum nanaa walla mo ballal mum yiyaa. Ndeke Maraysa wonaa Tentaan saka daña faabotooɓe.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu