Hooreejo jaagorɗe fawaama haala mbonka

0
1299

Jaaynde Al-Akhbar ine saakti e ko sakkitii koo kabaaru kulɓiniiɗo so wiyde wonde mawɗo hilifaaɓe, hono Yahyaa wul Hademiin wiyii: « ina gasa tawa dowla Muritani ko ko welaa yeebaade daande maayo Senegaal ndee », ko ko welaa waasde toppitaade ƴellitde ɗum to bannge faggudu, kañum fof e heewde nafoore to oon bannge. Ɗumɗoo ko haala kulɓiniika, sibu so ine woodi, ka hollititta ko laamu nguu hiisaaki wonde hoɗɓe toon ɓee ine njogii hakke e ngalu leydi ndii. Hoto keppee, jaaynde ndee jokki wiyi, o fawtii heen kanko mawɗo jaagorɗe oo, kanko Yahyaa wul Hademiin (sibu ko kanko wiyaa haalii ɗuum) : « minen mbelaa waasde foŋtude debakadeer Njaago kam e gaawol Lemseydi, kañum en fof e heewde nafoore to bannge faggudu ». Sabaabu kaa haala e wiyde jaaynde Al-Akhbar haa hannde, ine feeñi e haala mawɗo jaagorɗe ɗo wiyata « Jiyle dowla oo ina laaɓti to oon bannge. Ko waasde ƴellitde nokkuuji daande maayo Senegaal. Sibu ine gasa e ko fayi arde, ɓaleeɓe Muritani ina mbaawi heeroraade oo bannge e Muritani walla teettude ɗum. Hafeere ɓaleeɓe ɓuri fof wonde ngoƴa mo dowla Muritani huccitani ».

Won e yimɓe mbiyi, so o haalii ɗum, o sifii tan ko huunde woodnde, sibu, e wiyde maɓɓe, dowla oo ko ko salii huutoraade ngaluuji gonɗi daande maayo ngoo, tee ñalnde kala paltoor mum e ɓaleeɓe ine ɓeydoo fuŋŋinaade. Woɗɓe mbiyi njaɓaani, sibu ponndaani mo e kaa haalaa coofka, njaaska.

Ko waawi heen wonde fof, eɗen nganndi e lewru mee 2016, nulaaɗo Fedde ngenndiije biyeteeɗo Filip Alstom wiyiino e ciimtol waɗnoo caggal nde yillii Muritani, wonde : « Baasal noon wonaa tan waasde jogaade dañirgal. E ngal toɗɗii geɗe keewɗe, gila e ŋakkeende nguura haa e keɓal ndiyam e senaare, e nehdi e jaŋde e safaara e soklaaji tokoosi goɗɗi. E ngal joopii kadi joñeede e renndo, tee e ngal jotondiri no feewi e paltoor. Ɗooftagol jojjanɗe Aadee ko senngo teeŋtungo e nder hare basal.”

Muritani ko leydi ngalɗundi no feewi e banngeeji keewɗi. E ndi alɗi oogirɗe e liɗɗi e ndariindi e leydi ndema moƴƴiri daande maayo Senegaal. Ko ndi leydi ndi sariya mum natti jaɓde njiyaagu, ndeeƴndi, keɓndi balle ƴellitaare keewɗe ummoriiɗe e winndere ndee » kono « ko ɓuri yimɓe heewde e gorgolnaaɓe, tararsanaaɓe e baraknanaaɓe ɓe njokkondir-mi ɓee, nguuri ko baasal ɓalewal kurum, alaa ko teskii e nguun ngalu so wonaa ɓorƴitgol leyɗe mum en.

Muritani ina waawi nattudedeeƴde sabu mum wonde e diiwaan mo deeƴaani, so wonaa noon njeñtudi ƴellitaare leydi ndii waɗtu fecciteede e potal. Laamu Muritani ina foti ɓeydaade huuɓnude ko huninoo ko fayti e kaɓgol e batte njiyaagu, waasa yiyrude golle ɗee no sadak nii, annda muritaninaajo kala ina jogii hakke gorworo heɓde ndiyam e safreede e janngineede e heɓde nguura.

Hardaneeɓe e ɓaleeɓe alaa fof ɗo njiyetee e denndaangal tolnooji laamu tamngu hattan, tee ko ɗawaaɓe e ceŋɗe faggudu e renndo keewɗe. Ɗii goomuuji ɗiɗi ɓurii tataɓe ɗiɗi yimɓe leydi ndii, kono faandaare politikaaji deweteeɗi ɗii ko majjinde soklaaji maɓɓe e hakkeeji maɓɓe.» E miijo makko « TADAMOUN fotnoo ko mahde janngirɗe goɗɗe kam e taarorɗe, wallita gollotooɓe e ekkolaaji ngonɗi e sawndooji ɗii, hatojinɓe heen no feewi, kono wonaa ƴettude 84 miliyoŋ ugiyya fof waɗa ɗum e mahngo ekkol bayɗo no Taj Mahal to Dar el Barka.

… Ko idii fof hardaneeɓe e ɓaleeɓe ina pamɗi e nokkuuji pewjooji. Caggal ɗum, e nder diiwanuuji rewo ɗi njillii-mi ɗii, caɗeele jaŋde ina toon sibu tataɓal sukaaɓe ɓee jahataa ekkol. Yanti heen jaŋde ndee moƴƴaani. Ko ɗuum tagi ko 10% (sappoɓal) fat ɓennata faade kolees, tee ko ɓuri heen heewde ngoppat gila keɓaani hay seedantaagal gootal.”

Hooreejo jaagorɗe oo wonaa ɗum tan yooɓtoraa e dumunna jawtuɗo oo, sibu, etuugnaade e no jaaynde Le Calame wiyri, o wiyii kanko e hooreejo UPR hono wul Maham wonde “tippudi politik hannde ndii ummotaako e laamu e hitaande 2019”, so en mumaani kaa haala ine waawi firtude wonde “Abdel Asiis ummotaako e laamu e ndeen hitaande 2019, ko birgoowo manndaa tataɓo”.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa