Udditgol duɗal to catal FƁPM Nuwaadibu

0
482
Duɗal Pulaar to Catal Nuwaadibu
Duɗal Pulaar to Catal Nuwaadibu

Ñalnde alet 6 oktoobar 2019, waktu 6ɓo kikiiɗe, udditii ɗo Nuwaadibu ɗoo duɗal mawngal jaŋde Pulaar to Ekkol Baro (jaŋde lesre e hakkundeere). Ko Baro Aamadu ardii, jeyi ekkol oo. O rokkii Catal FƁPM Nuwaadibu teddungal e yamiroore yo uddit duɗal ngal, huufa ngal, janngina heen pulaar hono no hono no ekkol jannginirta nii e ñalɗi yontere ɗii, tee hay huunde waɗɗaaki heen catal ngal, ko kanko difii hay kuuraa e ndiyam, wonani heen catal ngal ko udditde duɗe Pulaar e jannginde yimɓe.

Jannginta duɗal ngal ko Ceerno Umar Njuga Soh, tergal catal ngal. Ñalnde heen o fuɗɗiima winndande makko adannde. Tolnooji almudɓe ɓee noon maa ceerndoye ko fayi.

Aamadu Baro feeñninii yiɗde mum e ɗemngal ngal e jaŋde mum. Tawtoranooɓe fof mbeltiima, peeñninii ɗum e konnguɗi mum en.

E min kesɗitina njettoor amen teeŋtuɗo e Baro Aamadu e kala jogiiɗo, gardiiɗo ekkol mum keeriiɗo yo waɗ no o waɗi nii.

Abdul Ajiiju Bah hooreejo

Catal FƁPM Nuwaadibu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa