Laɓɓitingol tagegol Aadama (3)

0
1125
Natal Daari annabaabe
Natal Daari annabaabe

Ndeke ibliiss woppiraa ko jeynge daña geɗal, aljanna daña geɗal, ɗuum noon keddagol ibliis ko ngam no heefereeɓe leeptiraa, yurmeende geno heddoo e goongɗinɓe geno toowɗo Oo, maa geno weltano ɓe ngam salaade ɓe ɗooftaade ibliis. Fawii heen kadi, Ibliis naamndinooma joommum yo ƴeew ɗum haa ñalnde darnga etee o jaɓanaama ɗuum. Refti ko nde Aadama (JKM), tellii e dankel mum, o jooɗii hakkude maleykaaji, geno werlii e makko ɗoyngol nde tawno ko ɗum woni to bannge fooftere ɓii Aadama. E nder ɗoyngol ngol o hoyɗitinaa Hawaa ina takkii mo, o wuurorii bannge mo Hawaa woni oo, ko adii nde Hawaa tagetee. Ko ɗoon Geno jom baawɗe Oo, tagi Hawaa, itti ɗum e wirngo nano Aadama. Ko nii woni, Aadama fini tan, yiyi Hawaa ina jooɗii sara mum. Ko nii Hawaa tagiraa e kattanɗe Geno. O ari, omo timmi no Aadama (JKM). E nder sifaa njooɗndam rewɓe, Hawaa alaa mo fotndetee njooɗndam e ɓiɓɓe mum, ɗum woni enen, gila ndeen haa jooni, ko noon kadi jikku mum moƴƴiri. Laatiima nde Hawaa tagaa ndee, o ari ko omo jogii teemedde jeeɗiɗi jubbol. To bannge njuuteendi, ko kanko e jom galle makko Aadama poti darɗe. Jooni heddii ko anndude hol hitaande nde ɓe tagaa. Kono annabaaɓe ina kawri, enen kala ummi-ɗen ko e Hawaa e Aadama. Jom karalle nguurndam en (biotechnologie) en mbiyi : “yimɓe ngummii ko e baaɗi”, kono ɗiin wiɗtooji ronkaama yo dañe heen ko laaɓi. Denndaangal jom diineeji luurdaani wonde ngummi-ɗen ko e yumma men Hawaa e baaba Aadama. So ɗum ɓennii, wiyaa nde Aadama fini o tawi Hawaa ina jooɗii sara makko ndee, ɗum wonanii mo kaawisaaji mawɗi sanne. Caggal ɗuum, ɗoon ɗo ɓe njooɗodii ɗoo, kanko Aadama e Hawaa, haa geno loowi e maɓɓe ngeña. Ɗum woni giɗli ngonndiigu hakkunde debbo e gorko. Ngeña firti e Pulaar ko giɗli umminooji gorko feewdee debbo walla debbo feewde e gorko fawaade e cellal ngoraagu gorko e ndewaagu debbo fof. so ɗum ittaama e neɗɗo dakamme o nattat woodde. Ko ɗum tagi debbo e gorko ina njamiraa yo cuur njogoram maɓɓe ngam ɓeydude ngeña hakkunde maɓɓe. Nde ngeña loowaa e Aadama e Hawaa, Aadama wuurii wiyi ina yana e Hawaa, Geno wiyi mo : “alaa, yo wood ko ndokku-ɗaa mo”. Aadama wiyi “ko ɗum woni ?” O wiyaa : “ɗum ko teŋe”. O wiyi : “hol ko woni teŋe ?” O wiyaa “hoto ñaam kiiɗoo lekki, ko ɗum woni teŋe maa e makko.” Ɗuum noon, wayi ko no puɗi gemha nih. Wiyaama kadi woni teŋe hakkunde Aadama e Hawaa ko juulde e annabi. E wiyde winndiyanke oo, Aadama heɓii naamndaade joommum, hol mo woni Mohammed. Joom makko wiyi mo : “oon ko gooto e ɓiɓɓe maa, ko kañum wonata annabi battindiiɗo.” Refti heen ko Geno memi keeci Aadama, ko ndeen ngeñgu Aadama feeñi, ngeñgu firti ko ɓesngu. Ko ndeen Aadama e Hawaa puɗɗii jibinde. E nder ɓesngu nguu, eddaaji kala njaltii heen : woɗeeɓe e ɓaleeɓe, gorko e debbo kala ko heen njalti, ko aldaa e luural to annduɓe. Caggal ɗuum, Geno waɗi e maɓɓe annoore mum. Oon mo heɓi heen, oon laatiima ko goongɗinɗo ; oon mo heɓaani heen, laatiima ko keefeero. Ina e ɓeen ɓiɓɓe Aadama annoore mum en ko peete, e dow ɗuum, Aadama wiyi : “eehey maa joom am ! Aan kam holi ɓee ? Joomiraaɗo wiyi : “ɓee ko koreeji maa annabaaɓe, aan Aadama. Ko caggal ɗeeɗoo geɗe fof Geno toowɗo oo, humani hakkunde Aadama e Hawaa. Nguun ñalngu noon ina hawri e ñalnde aljumaa caggal tiisubaar e waktuuji men hannde. Ko ɗum addani nelaaɗo (JKM) Mohammed teddinde ñalawma aljumaa, waɗti kala mo ina humanee e ɓiɓɓe juulɓeة heewi waɗeede ko ñalnde aljumaa. Wiyaama ko َadama ɓuri moƴƴude e Hawaa, kono ko Hawaa ɓuri newaade. Caggal ɗumɗoon Geno lonngini maleyka deenoowo mbelemmaaji oo, yo suɗ nokkuuji ɗo ɓe koɗi ɗii, ɗum woni nokkuuji jinnaaɓe men ɗiɗo ɓee cinkanaa nokku mumen haa yooɗi, Geno toowɗo oo, wertani yeeso Aadama leeso uurngo lati ɓurɗo fof uurde.

Haa tonngoode 191 njokken

Jibriil Muusaa Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.