Ko ɗo ngon-ɗaaCatal Baabaaɓe hesɗitinaama / Répondre au commentaire

Répondre au commentaire


Catal Baabaaɓe hesɗitinaama

By adminYollaa ko06 marse 2013

Baabaaɓe Looti
Baabaaɓe Looti

 

Terɗe Catal Bababe ndenndii e batu kuɓtidinngu ñalnde 3 saawiyee 2013 e gardagol Musiɗɗo Mammadu Maamuudu Baal tergal yiilirde Ngenndi kam e Umar Mammadu Baal ganndiraaɗo Eliman, kalfinaaɗo eɓɓooji faggudu catal ngal. Yimɓe heewɓe tawtoraama joɗnde ndee. Ginol golle wonnoo ko :

 • Anndinnde catal ngal
 • Toɗɗago yiilirde hesere
 • Geɗe cariiɗe. 

Musiɗɗo Mammadu Maamuudu Baal udditii batu nguu, jubbi e ngonka catal ngal. O anndini yimɓe ɓee darnde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani haa teeŋti e paandaale mum 4 :

 • ɓamtude pinal Muritaninaaɓe haa teeŋti e ngal fulɓe;
 • haɓde e humambinnaagu;
 • huutoraade ɗemngal pulaar e denndaangal geɗe nguurndam  
 • ɗaɓɓude ngalu.

Caggal ɗuum musiɗɗo Umar Mammadu Baal gandiraaɗo Elimaan, waɗii jubbannde e daartol catal Baabaɓe gila sosaa haa hannde. Caggal ɗum gostondiral waɗaa, yimɓe ɓee fof nanondiri e ndee yiilirde aroore.

Catal ngal kadi inniraa catal Abuu Usmaan Bah

Hooreeɓe teddungal :

 • Lih Mammadu Bookara
 • Baal Umar Hammaat
 • Sal Sita
 • Bah Abdullaay Usmaan

Hooreejo Catal : Lih Mammadu Sileymaan

Cukko Hooreejo : Bah Mariam Abuu

Koolaaɗo Kuuɓal : Jah Ibraahiima Usmaan

Kalfinaaɗo ngalu : Bah Khadjettu Kaasum Aali

Kalfinaaɗo Jaŋde : Bah Faatimata Abdullaay

Kalfinaaɗo pinal : Siidi Yero Dem

Kalfinaaɗo kumpital e jokkondiral : Miikaayiilu Haaruuna Bah

Kalfinaaɗo juɓɓingol : Binta Mammadu Aan

Kalfinaaɗo eɓɓooji : Umar Mammadu Baal

Goomu Horo ngalu :

 • Hooreejo : Mariyam Abdullaay Sal
 • Gollodiiɗo : Sal Sahnuun Alasan

Répondre

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

fooyre32.jpg