Hawraande huftodinnde jojjanɗe aadee

0
1918

Naatirde

E teskaade wonde ko keptingol ndimaagu aadee e potal hakkeeji yimɓe fof, hakkeeji ɗi teettotaako, ngoni dabi wellitaare e nder winndere nde;

E teskaade wonde ko baasgol heptinde kam e calagol tottude hakkeeji aadee ngaddi barondiral e salaare sanndolinnde, yantude e ɗuum ko compugol aduna ɗo yimɓe njogii ndimaagu haalde e rewe ko mbelaa, tawi kulɓinaaka, nguuraani e baasal, ko kam en keptinaa ngoni teeɗanɗe aadee ɓurɗe toowde ;

E teskaade wonde deengol fotdeeji neɗɗo e fawaade e ngoon weeyo goonga ko huunde himmunde ngam haɗde yimɓe fiɗɗoraade kiiɗal peeje ɗe ngonaa jamyame ;

E teskaade wonde kirjingol e cemmbingol jotondire musiɗɗaagal hakkunde leyɗe ko huunde himmunde ; 

E teskaade wonde, e nder doosɗe mum, Fedde Ngenndiije Dentuɗe (ONU) keptinii goongɗingol mum hakkeeji aadee ɓurɗi teeŋtude, hakke no aadee wayi tiiɗde, nder potal hakkeeji rewɓe e worɓe. Yantude e ɗuum, ɓesnguunji ɗi kollitii pellital mum en yiɗde wallitde ɓamtaare renndo e compugol ngonka nguurndam ɓurka moƴƴude e nder wellitaare ɓurnde yaajde;

E teskaade wonde leyɗeele dentuɗe jeytiiɗe ɗe, e ballondiral e fedde leyɗeele dentuɗe jeyɗe koye mumen pellitii nyiiɓnude hormagol hakkeeji aadee kam e ndimaagu ;

E teskaade wonde faamamuya gooto wonande ɗee jojjanɗe e nder wellitaare, ko geɗal dowrowal ngam tabitingol timmugol ndee hawraande :

Batu kuftondinngu Fedde Ngenndiije Dentuɗe ina bayyina ndeeɗoo hawraande anndiraande : “Hawraande huftodinnde jojjanɗe aadee” sabu wonde ɗum yiɗde renndaande, yiɗde nde ngenndiije e ɓesnguuji fof poti yettaade mbele gooto kala, mbele renndo kala, ina etoo, e rewrude e nehdi e jande, ɓeydude ɗooftagol ɗii hakkeeji e ndee wellitaare e tuma nde cakkata denndaangal peeje mbele ndeeɗoo hawraande ina ɗooftee e nokkuuji kala.

Kuulal 1 : Innama aadee en fof poti ndimaagu e jibinannde e hakkeeji. Eɓe ngoodi miijo e hakkilantaagal etee eɓe poti huutondirde e nder ɓiyngu yummaagu.

Kuulal 2 : Neɗɗo kala ina waawi ɗaɓɓude denndaangal hakkeeji e wellitaare sifaande e ndeeɗoo hawraande, tawi aldaa e hay paltoor gooto : wonaa paltoor lenyol walla nguru ɓanndu, wonaa paltoor ɗemngal walla diine walla miijo politik walla miijo waawngo wonde fof, wonaa iwdi lenyol walla jibinannde maa iwdi renndo, wonde ɗum debbo maa gorko ; wonaa paltoor tuugiiɗo e danyal walla ngonka mbaawka wonde kala. Yanti heen, hay ceerungal gootal waɗetaake hakkune yimɓe sabu ngonka mum en politik walla laabi leydi mum, walla laabi adunankooji ; ndiin leydi wonde ɗum ndimɗundi, njiimaandi walla ŋakkiraandi won nguun ndimaagu. (Ina fira wonde hay gooto fotaani leeptireede dawrugol walla laabi leydi mum ekn…)

Kuulal 3 : Innama aadee kala ina jogii hakke wuurde e ndimaagu, ina jogii hakke e ndeenka kisal hoore mum.

Kuulal 4 : Hay neɗɗo gooto fotaani waɗeede jiyaaɗo walla maccuɗo. Maccungaagu e njeeygu aadee ina harminaa, e no waawi siforaade fof.

Kuulal 5 : Hay neɗɗo gooto fotaani leepteede maa nyaaweede e dow fenaande, walla golleede golle ittooje neɗɗaagu walla koynooje.

Kuulal 6 : Neɗɗo kala ina jogii hakke, e nder nokku baawɗo wonde fof, heptinaneede hakkeeji mum to bannge sariya.

Kuulal 7 : Yimɓe fof poti yeeso laawol, kamɓe fof aɓe njogii hakke, tawi aldaa e paltoor gooto, e ndeenka sariya. Neɗɗo ina jogii hakke e ndeenka, mbele ina waawa suraade e kala paltoor luuldiiɗo ndeeɗoo hawraande, kam e toonyannge nge fayndaare mum woni yiɗde waɗde oon paltoor.

Kuulal 8 : Neɗɗo kala ina jogii hakke wullitaade to nyaawirɗe leydi mum so tawii hakkeeji mum njoolaama.

Kuulal 9 : Hay gooto fotaani nanngeede e dow fenaande, sokeede e dow fenaande, walla yaltinireede leydi sabu ɗuum.

Kuulal 10 : Kala tuumaaɗo, ina jogii hakke heɗteede to nyaawirde jaambureere, goonganteere. Ko ndeen nyaawirde tan taƴata ɗooftagol hakkeeji makko walla jaalɗina tuumumuya o.

Kuulal 11

1. Kala neɗɗo tuumaaɗo bonannde jaggirtee kono alaa ko waɗi haa nde nyaawoore jaalɗini ɗum e dow hoore mum; tawi noon denndaangal hakkeeji makko jogaade heedooɓe ina ɗooftaa.

2. Hay gooto fotaani faweede kuugal sabu golle walla jejji ɗi nganndu-ɗaa nde mbaɗi nde, laawol bonnaano ɗum en (laabi ngenndi maa adunankooji). Ko noon ne kadi, hay kuugal gootal ɓurataa kuugal potnongal faweede e neɗɗo e sahaa nde waɗi bonannde nde.

Kuulal 12 : Nguurndam neɗɗo keeriɗam, nguurndam ɓesngu mum, hoɗorde mum walla binndaaɗe mum, faayiida mum e neɗɗaagu mum, ko geɗe ɗe laawol reeni; hay gooto fotaani naatde heen walla yaɓɓude ɗum maa sunnaade ɗum tawi oon welaaka. Neɗɗo kala ina jogii hakke e ndeenka laawol ngam suurde ɗum e geɗe luulndiiɗe ooɗoo hakke.

Kuulal 13

1. Neɗɗo ina jogii hakke yahde ɗo welaa fof, e no weliraa kala, kam e hoɗde e nokku mo welaa e nder leydi.

2. Neɗɗo kala ina jogii hakke yaltude leydi mbaawndi wonde fof, fayde leydi ngoɗndi (hay yaltude leydi mum).

Kuulal 14

1. Kala kaɗaaɗo deeƴde ina jogii hakke yiylaade e danyde ɗo moolii.

2. Oo hakke noon toɗɗaaki yimɓe yiylorteeɗe warhoyre walla golle luulndiiɗe payndaale e piɓle Fedde Ngenndiije Dentu?e.

Kuulal 15 : Neɗɗo kala ina jogii hakke jeyeede e leydi.

Hay gooto waawaa e dow belaaɗe haɗeede jogaade ngenndi walla waylude ngenndi.

Kuulal 16

1. Debbo e gorko ina njogii hakke resondirde e waɗde galle so kellifaama. Ɗum alaa paltoor gooto tuugiiɗo e lenyol, leydi walla diine. Hakkeeji maɓɓe to bannge dewgal poti e sahaa nde ɓe ngondi nde e nde ɓe ceerata nde.

2. Dewgal ngal foti humeede tan ko nde fotɓe resondirde ɓe njaɓi.

3. Galle woni ngooroondi renndo, e dow ɗum, renndo e laamu ene poti mo reende.

Kuulal 17 : Neɗɗo kala ina jogii hakke e jeyi, jeyi keeriiɗo walla denndaaɗo.

Kuulal 18 : Kala neɗɗo ina jogii hakke jogaade miijo mum e diine mum. Oo hakke noddii ndimaagu e wellitaare waylude diine walla fiɓnde kam e ndimaagu juulde, so e teelal walla e dental, e peenyɗi walla e ko wirnii ; o nodii hakke janngude e tabitinde njuulu makko.

Kuulal 19 : Neɗɗo ina jogii ndimaagu jogaade miijo e diine. Hay gooto fotaani hulɓinireede sabu miijooji mum. Neɗɗo kala ina waawi yiylaade e danyde e sarde kabaruuji e miijooji e rewrude e kala kuutorgal baawngal wonde kala.

En puɗɗinooma yaltinde huunde e doosɗe ndeeɗoo hawraande, haa njetti-ɗen doosgal 19. Eɗen njokkita ɗo ko heddinoo ko. 

Kuulal 20 : Neɗɗo kala ina jogii hakke e ndimaagu waɗde batu walla sosde maa jeyeede fedde nde roondaaki fitina.  Hay gooto fotaani waawneede yo jeye e fedde.

Kuulal 21 :

1. Neɗɗo kala ina jogii fotde waawde ardaade geɗe renndo leydi mum, so kam e hoore mum walla so rewrude e hoolaaɓe ɓe suɓanii hoyre mum, tawi aldaa e hay waawnere wootere. 

2. Neɗɗo kala ina jogii hakke, e nder potal, danyde won ɗeen golle renndo leydi mum (halfineede golle laamu). 

3. To bannge gardagol geɗe renndo, ko yiɗde ɓesngu foti ɗoofteede, ko kam woni geɗel dowrowel. Ndeen ɗoon yiɗde ɓesngu foti feenyirde ko e wooteeji nuunɗuɗi, potɗi yuɓɓineede sahaa e sahaa fof, e rewrude e woote kuftodinɗo dagiiɗo, e nder sirlu, walla rewrude e laawol jerondirngol e mum gaddanoowol mo woni kala wootde e wellitaare.

Kuulal 22 : Neɗɗo kala e nder renndo, ina jogii hakke e ndeenka ngoon renndo tuugiika e keɓgol geɗe faggudu, renndo e pinal gaddotooɗe ndimaagu e wellitaare neɗɗaagu e fawaade e kattanɗe leydi mum, walla e ballal adunankeewal e fawaade e njuɓɓudi e doosɗe heen leydi kala.

Kuulal 23 :

1. Neɗɗo kala ina jogii hakke gollaade e suɓaade golle mum dow potal hujjiaaji liggeey e ndeenka baasgol gollaade. 

2. Yimɓe fotɓe ko ngollotoo, poti fotde njoɓdi. 

3. Kala liggiiɗo ina jogii hakke njoɓdi potndi heen, njonndi, mbaawndi jogaade mo kaŋko e ɓesngu makko, mbele njogoo ngonka moƴƴa tedduka. Njoɓdi ina haani timmitinireede catiiɗe renndoyankooje. 4. Kala liggotooɗo ina jogii laawol tafde walla e jeyeede e senndikaa ngam reende nafooje mum.

Kuulal 24 : Neɗɗo kala ina jogii hakke e fooftere e weltinde ɓernde mum haa arti noon e dottugol jaɓningol mudda golle ɗe, ina jogii hakke e fooftere yoɓeteende.

Kuulal 25 :

1. Neɗɗo kala ino foti jogaade hakke e nguurndam cemorɗam haa waawaa toppitaade cellal mum, ngonka mum e ngonka ɓesngu mum, haa teeŋti e nguura, koltu, safaara e geɗe renndo; omo jogii hakke e ndeenka so tawii o liggaaki, walla o sellaani ma walla o joɗtiima e doole makko, walla o hesniima, walla o naywii walla kala geɗe ustooje kattanɗe Neɗɗo ɗe pawaaki e bellanteeje. 

2. Ɓesɗo e tiggu ina njogii hakke e ballal keeringal. Sukaaɓe kala, ɓe dewgal walla alaa, poti hakkeeji to bannge renndo.

Kuulal 26 :

1. Neɗɗo kala ina jogii hakke e nehdi e jaŋde. Jaŋde nde fotaani yoɓeede hay sinno ko to arwaniire e leslesre. Jaŋde sukaaɓe ina foti wonde alaa sago. Jaŋde karallaagal ina foti huɓtidinde ; jaŋde toownde ina foti udditanaade mo woni kala ko aldaa e heedi-heeda, so tawii joom mum ina jogii kattanɗe mum. 

2. Fayndaare nehdi e jaŋde foti wonde ko ƴellitde neɗɗaagu aadee e tiiɗtinde nehtanagol jojjanɗe aadee. E nde foti wallitde paamondiral, munyondiral e musiɗɗaagal hakkunde denndaangal leƴƴi ceertuɗi ciirol walla ɗi njiidaa diineeji. Yanti heen, ende foti ƴellitde golle Fedde Ngenndiije Dentuɗe ngam tabitingol deeƴre e kisal. 

3. Jinnaaɓe ɓe ina njogii hakke suɓaade nehdi e jaŋde njiɗani sukaaɓe mum en.

Kuulal 27 :

1. Neɗɗo kala ina jogii hakke jeytoreede ɓamtugol pinal renndo mum, e naftoraade nyeenyal e wallitde ɓamtaare ganndal e naftoraade ɓesnooje mum. 

2. Neɗɗo kala ina jogii hakke ndeenka nafooje coomiiɗe e njenytudi gollal mum to bannge ganndal, coñce, ñeeñal ɗe o tafi.

Kuulal 28 : Neɗɗo kala ene foti daranaade tabitgol hakkeeji aadee kam e ndimaagu mum to bannge renndo kam e nder winndere mbele kuule kaalaaɗe e nder ngalɗoo nanondiral ina njettoo faandaare toɗɗaande nde.

Kuulal 29 :

1. Neɗɗo ina jogii baɗɗiiɗe renndo ɗe nganndu-ɗaa ko e mum tan ƴellitaare neɗɗaagu mum e wellitaare mum mbaawi aamnaade. 

2. E nder tabitingol hakkeeji makko e naftoragol wellitaare makko, keerol alaa, so wonaa ngol laawol dotti ngam huuɓnude keptingol e ɗooftagol hakkeeji e ndimaagu heddiiɗe, ngam kadi huuɓnude ko hakkille waawi jaŋde e deeƴre renndo e nafoore huftodinnde, e nder renndo tuugiingo e demokaraasi. 

3. Ɗee jojjanɗe e ndee wellitaare mbaawataa muk tabitinireede e yeeso yiɗde luulndaade piɓle Fedde Ngenndiije Dentuɗe. 

Kuulal 30 : Alaa fof kuulal ngooɗoo bayyinaango waawi faamreede e yeeso rokkude won nguun laamu, walla won oon sete, walla won oon neɗɗo, ko o waawi wonde fof noon, hakke waɗde won ɗeen golle ɗe fayndaare mum en woni firtude hakkeeji e wellitaare cifaaɗe ɗo ɗe.

Jaɓaama e Batu Fedde Ngenndiije Dentuɗe

Nyalnde 12/10/1948

Fulo : Bookara Aamadu Bah