Ɓataake ɗaɓɓirɗo ballal

0
1593

Ɓataake ɗaɓɓirɗo ballal

ƁATAAKE feewde e musiɗɗo/musiɓɓe

Muujiibu : Ɗaɓɓaande ballal ngalu ngam yoɓde njaru galle mo Jonnde Halifaaɓe laamu jooɗiinde nyande 24.02.2010 rokki fedde nde e mudda

Banndiraaɗo/banndiraaɓe,

Ɓataake ɗaɓɓirɗo ballal

ƁATAAKE feewde e musiɗɗo/musiɓɓe

Muujiibu : Ɗaɓɓaande ballal ngalu ngam yoɓde njaru galle mo Jonnde Halifaaɓe laamu jooɗiinde nyande 24.02.2010 rokki fedde nde e mudda

Banndiraaɗo/banndiraaɓe,

Emin njogii weltaare e teddungal humpitde on wonde e Jonnde Halifaaɓe (Conseil des Ministres), e nder jonnde mum nyande alarba 24 Feebariyee 2010, ƴeftii jamirooje keewɗe, tawi ina heen yamiroore feewtunde e dokkugol FƁPM galle e mudda. Galle oo woni ko Tafrak Seyna, o ɓetata ko 3 600 meeteer kaaree.

 

O ari ko ɗum  lomtaade  galle potɗo hono noon, gonnooɗo leegal Sebka, mo fedde ndee heɓnoo e hitaande 1979, yoɓi 273. 100 mb  to Gollorde Toppitiinde Jey Leydi (Domeen). Ƴeew Daartol galle oo to les.

Ko nyande 24 Marse 2010 Kalifu Gadano e Kalifu Kopporeeje laamu nguu ciifi Dekeree mo T° 2010.072/MF/DGPE/DD tabitinoowo yamiroore tottugol fedde nde galle e mudda. E fawaade e kuulal 4ɓal ooɗoo dekeree, fedde ndee ene foti yoɓde ko yaaccii to Gollorde Jey laamu (Domeen) Miliyoŋ e Ujunnaaji teemedde jeetati e capanɗe jeenay e tati e Teemedde ɗiɗi mbuuɗu (1. 893.200 mb), ɗum noon ko e dow jerondiral njaru galleeji ɗiɗi ɗi, e njoɓdi temmbe e kalasal galle, etee fof foti ko yoɓdeede ɗo gootel, e nder lajal lebbi tati tuggi e nyalawma mo ooɗoo dekeree siifaa.

E dow ɗuum, e fawaade e teddungal maa, e ngenndiyankaagal maa, e moƴƴere nafoore njiyan ɗaa ɓamtugol e ƴellitaare denndaangal ɗemɗe ngenndiije e pine leydi ko aldaa e paltoor, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ene ɗaɓɓir ma ngalu paayodinngu, mbele ene waawa huuɓnude fodoore mum e laamu nguu e nder lajal biyangal dow ngaal, hono yoɓde kaalis biyaaɗo oo, e nder lajal dottangal ngal.

Balle mon ene mbaawi yettaade fedde ndee : 1. E rewrude e goomuuji ɗi Fedde nde laawɗini yo toppito ɗum, e dow tottude on rusi ; 2.  Juppugol (jettingol) ballan mon to gooto e ɗiiɗoo konteeji ɗiɗi fedde ndee, to Nuwaasoot, to Baŋke BCI, e to Baŋke BMCI :

–  Compte courant : Banque pour le Commerce et l’Industrie :

Fooyre Bamtaare MRO n° 0011694 0000

– Compte d’Epargne : B.M.C.I. :

Association pour la Renaissance du Pulaar, compte n° 104849260121

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ma hollit denndaangal inɗe yimɓe wallitɓe e njoɓdi galle oo (so wonaa mo yiɗaa innde mum yalta) : nder jaaynirgol mum jaltowol lewru kala laawol gootol (Fooyre Ɓamtaare) kam e nder lowre mum e internet (www.pulaar.org).

Keɓee calminaali amen ɓurɗi teddude. On njaaraama.

Nuwaasoot, nyande 8 Abiril 2010

Yiilirde Ngenndiire